Saturday, 23/10/2021 - 08:20|
KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10*****************************************************************KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10

TKB HĐHN và NGLL số 01

Thời khóa biểu HĐHN và NGLL số 01 thực hiện từ ngày 06/9/2021.

 

THỨ
TG

10A

10B

10C

10D

10E

10F

10G

2

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

3

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

4

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

5

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

7

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

HN/NGLL - M.Thuý

HN/NGLL  - P.Vân

HN/NGLL  - Hậu

HN/NGLL - N.Trang

HN/NGLL  - H.Hường

HN/NGLL  - N.Minh

4

 

HN/NGLL - M.Thuý

HN/NGLL  - P.Vân

HN/NGLL  - Hậu

HN/NGLL - N.Trang

HN/NGLL  - H.Hường

HN/NGLL  - N.Minh

5

 

HN/NGLL - M.Thuý

HN/NGLL  - P.Vân

HN/NGLL  - Hậu

HN/NGLL - N.Trang

HN/NGLL  - H.Hường

HN/NGLL  - N.Minh

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 P.HIỆU TRƯỞNG                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

THỨ
TG

11A

11B

11C

11D

11E

11F

11G

2

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

3

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

4

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

5

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

7

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

HN/NGLL- K.Giang

HN/NGLL- HuyềnH

HN/NGLL- HuyềnB

HN/NGLL- T.Vân

HN/NGLL-T.Thanh

HN/NGLL- Bình

HN/NGLL-T.Thanh

4

HN/NGLL- K.Giang

HN/NGLL- HuyềnH

HN/NGLL- HuyềnB

HN/NGLL- T.Vân

HN/NGLL-N.Thanh

HN/NGLL- Bình

HN/NGLL-T.Thanh

5

HN/NGLL- K.Giang

HN/NGLL- HuyềnH

HN/NGLL- HuyềnB

HN/NGLL- T.Vân

HN/NGLL-N.Thanh

HN/NGLL- Bình

HN/NGLL-T.Thanh

 

 

THỨ
TG

12A

12B

12C

12D

12E

12F

12G

2

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

3

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

4

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

5

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

7

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

HN/NGLL- HuyềnT

HN/NGLL - C.Thu

HN/NGLL - L.Ngọc

HN/NGLL- L.Hằng

HN/NGLL- H.Liên

HN/NGLL - K.Dung

HN/NGLL - T.Nga

4

HN/NGLL- HuyềnT

HN/NGLL - C.Thu

HN/NGLL - L.Ngọc

HN/NGLL- L.Hằng

HN/NGLL- H.Liên

HN/NGLL - K.Dung

HN/NGLL - T.Nga

5

HN/NGLL- HuyềnT

HN/NGLL - C.Thu

HN/NGLL - L.Ngọc

HN/NGLL- L.Hằng

HN/NGLL- H.Liên

HN/NGLL - K.Dung

HN/NGLL - T.Nga

TKB

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website