Saturday, 23/10/2021 - 08:42|
KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10*****************************************************************KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG SỐ 01

Áp dụng từ ngày 07/9/2020

THỨ
TIẾT

10A

10B

10C

10D

10E

10F

10G

2

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

TD - Hương

Tin - T.Dung

QPAN - Đoàn

Anh - Hà A

Anh - Đ.Trang

Toán - Phương

Hoá - Tâm

3

Toán - Huân

Địa - Nhung

Tin - T.Dung

Toán - T.Vân

Anh - Đ.Trang

Lý - Cường

Anh - Hà A

4

Tin - T.Vân

Toán - Huân

Anh - Đ.Trang

Tin - T.Dung

Tin - T.Trang

Địa - Nhung

GDCD - L.Ngọc

5

Văn - Hưng

TD - Hương

Anh - Đ.Trang

GDCD - L.Ngọc

Toán - T.Vân

Anh - Hà A

Địa - Nhung

3

1

CN - N.Hoa

Anh - Đ.Hường

TD - Hương

Lý - T.Thanh

Hoá - HuyềnH

Tin - T.Trang

Tin - T.Dung

2

Hoá - Tài

Tin - T.Dung

GDCD - L.Ngọc

Sử - HuyềnB

Sinh - Hoà

Lý - Cường

TD - Bình

3

Anh - Đ.Hường

CN - N.Hoa

Sử - HuyềnB

TD - Hương

Lý - Toán

TD - Bình

Sinh - Hoà

4

Lý - T.Thanh

Sinh - Hoà

Lý - Cường

QPAN - Đoàn

TD - Hương

Toán - Phương

Sử - HuyềnB

5

Sinh - Hoà

Hoá - Tài

Hoá - HuyềnH

Tin - T.Dung

Tin - T.Trang

Toán - Phương

Lý - T.Thanh

4

1

Hoá - Tài

Sinh - Hoà

Tin - T.Dung

Hoá - HuyềnH

Toán - T.Vân

Toán - Phương

Văn - H.Minh

2

Văn - Hưng

Toán - Huân

Hoá - HuyềnH

CN - N.Hoa

Toán - T.Vân

Sinh - Hoà

Lý - T.Thanh

3

Tin - T.Vân

Lý - Cường

Toán - V.Minh

Văn - Hưng

CN - N.Hoa

Hoá - Hạnh

Toán - Huân

4

QPAN - Đoàn

Lý - Cường

Toán - V.Minh

Văn - Hưng

Lý - Toán

CN - N.Hoa

Toán - Huân

5

Lý - T.Thanh

Hoá - Tài

Văn - Hưng

Toán - T.Vân

Hoá - HuyềnH

Lý - Cường

Tin - T.Dung

5

1

Anh - Đ.Hường

Địa - Nhung

Sinh - Hoà

Văn - Hưng

GDCD - L.Ngọc

Văn - N.Thanh

Hoá - Tâm

2

TD - Hương

GDCD - L.Ngọc

Văn - Hưng

Sinh - Hoà

Văn - N.Thanh

TD - Bình

QPAN - Đoàn

3

GDCD - L.Ngọc

QPAN - Đoàn

Văn - Hưng

Anh - Hà A

TD - Hương

Hoá - Hạnh

TD - Bình

4

Địa - N.Trang

Anh - Đ.Hường

TD - Hương

Anh - Hà A

QPAN - Đoàn

Địa - Nhung

CN - N.Hoa

5

Văn - Hưng

Văn - N.Thanh

CN - N.Hoa

Hoá - HuyềnH

Sử - HuyềnB

QPAN - Đoàn

Anh - Hà A

6

1

Toán - Huân

Anh - Đ.Hường

Địa - Nhung

Sử - HuyềnB

Toán - T.Vân

Văn - N.Thanh

Anh - Hà A

2

Sử - L.Nga

Văn - N.Thanh

Toán - V.Minh

TD - Hương

Anh - Đ.Trang

Sử - HuyềnB

Toán - Huân

3

Tin - T.Vân

Sử - L.Nga

Toán - V.Minh

Địa - Nhung

Anh - Đ.Trang

GDCD - L.Ngọc

Toán - Huân

4

Anh - Đ.Hường

TD - Hương

Anh - Đ.Trang

Toán - T.Vân

Địa - Nhung

Anh - Hà A

Văn - H.Minh

5

Địa - N.Trang

Toán - Huân

Anh - Đ.Trang

Toán - T.Vân

Văn - N.Thanh

Anh - Hà A

Văn - H.Minh

7

1

Lý - T.Thanh

Hoá - Tài

Sử - HuyềnB

Địa - Nhung

Văn - N.Thanh

Anh - Hà A

Hoá - Tâm

2

Hoá - Tài

Toán - Huân

Địa - Nhung

Lý - T.Thanh

Văn - N.Thanh

Tin - T.Trang

Anh - Hà A

3

Toán - Huân

Lý - Cường

Văn - Hưng

Anh - Hà A

Sử - HuyềnB

Văn - N.Thanh

Địa - Nhung

4

Toán - Huân

Văn - N.Thanh

Lý - Cường

Văn - Hưng

Địa - Nhung

Hoá - Hạnh

Lý - T.Thanh

5

SHL - Hưng

SHL - Tài

SHL - HuyềnB

SHL - T.Vân

SHL - N.Thanh

SHL - Hạnh

SHL - T.Thanh

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    P.HIỆU TRƯỞNG                      

THỨ
TIẾT

11A

11B

11C

11D

11E

11F

11G

2

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

Lý - H.Liên

TD - Lạc

Sử - M.Giang

Tin - T.Trang

Sinh - Hậu

Văn - Yến

Toán - Toản

3

QPAN - Đoàn

Văn - N.Ngọc

TD - Lạc

Anh - L.Hằng

Tin - T.Trang

Lý - H.Liên

Sinh - Hậu

4

Anh - Ngân

Văn - N.Ngọc

Toán - Toản

QPAN - Đoàn

Anh - Lân

TD - Lạc

Hoá - Tâm

5

Tin - T.Dung

QPAN - Đoàn

Toán - Toản

Sử - M.Giang

Văn - Yến

Địa - C.Thu

Văn - N.Ngọc

3

1

GDCD - N.Hằng

Sử - HuyềnB

CN - Hải

TD - Lạc

Hoá - Hạnh

Anh - Lân

Anh - M.Trang

2

TD - Lạc

Sinh - N.Hoa

QPAN - Đoàn

CN - Hải

Anh - Lân

Hoá - Hạnh

Toán - Toản

3

Địa - C.Thu

Văn - N.Ngọc

GDCD - N.Hằng

Sử - M.Giang

Anh - Lân

Toán - K.Dung

CN - Hải

4

Văn - N.Ngọc

CN - Hải

Sinh - N.Hoa

Toán - Toản

TD - Lạc

Toán - K.Dung

Tin - T.Trang

5

CN - Hải

Địa - C.Thu

Sử - M.Giang

Toán - Toản

Toán - K.Dung

QPAN - Đoàn

Văn - N.Ngọc

4

1

Lý - H.Liên

Văn - N.Ngọc

Hoá - Quỳnh

Lý - T.Nga

Văn - Yến

Sinh - N.Hoa

Toán - Toản

2

Văn - N.Ngọc

Toán - HuyềnT

Văn - A.Thu

Toán - Toản

Văn - Yến

Lý - H.Liên

Lý - T.Nga

3

Văn - N.Ngọc

Toán - HuyềnT

Văn - A.Thu

Hoá - Quỳnh

Lý - H.Liên

Toán - K.Dung

QPAN - Đoàn

4

Toán - HuyềnT

Hoá - Quỳnh

Toán - Toản

Văn - A.Thu

Toán - K.Dung

Văn - Yến

Hoá - Tâm

5

Toán - HuyềnT

Hoá - Quỳnh

Toán - Toản

Văn - A.Thu

Toán - K.Dung

Văn - Yến

Văn - N.Ngọc

5

1

Hoá - Quỳnh

Sinh - N.Hoa

Lý - T.Nga

GDCD - N.Hằng

QPAN - Đoàn

Văn - Yến

Văn - N.Ngọc

2

Sinh - N.Hoa

Anh - Đ.Hường

Địa - C.Thu

Hoá - Quỳnh

Hoá - Hạnh

Anh - Lân

Lý - T.Nga

3

Lý - H.Liên

Anh - Đ.Hường

Anh - L.Hằng

Sinh - N.Hoa

CN - Hải

Anh - Lân

Lý - T.Nga

4

Văn - N.Ngọc

Lý - H.Liên

Anh - L.Hằng

Lý - T.Nga

Địa - C.Thu

CN - Hải

Sử - HuyềnB

5

Anh - Ngân

Lý - H.Liên

Hoá - Quỳnh

Anh - L.Hằng

Văn - Yến

Hoá - Hạnh

GDCD - N.Hằng

6

1

Toán - HuyềnT

TD - Lạc

Toán - Toản

Văn - A.Thu

Toán - K.Dung

Sử - M.Giang

Anh - M.Trang

2

Toán - HuyềnT

Anh - Đ.Hường

Anh - L.Hằng

Toán - Toản

Anh - Lân

GDCD - N.Hằng

TD - Lạc

3

TD - Lạc

Tin - T.Dung

Anh - L.Hằng

Toán - Toản

GDCD - N.Hằng

Anh - Lân

Địa - C.Thu

4

Tin - T.Dung

GDCD - N.Hằng

Văn - A.Thu

Địa - C.Thu

TD - Lạc

Toán - K.Dung

Toán - Toản

5

Sử - HuyềnB

Toán - HuyềnT

Văn - A.Thu

Anh - L.Hằng

Sử - M.Giang

Toán - K.Dung

Toán - Toản

7

1

Hoá - Quỳnh

Lý - H.Liên

Tin - T.Trang

Anh - L.Hằng

Sử - M.Giang

Văn - Yến

TD - Lạc

2

Hoá - Quỳnh

Toán - HuyềnT

Văn - A.Thu

TD - Lạc

Lý - H.Liên

Sử - M.Giang

Anh - M.Trang

3

Anh - Ngân

Toán - HuyềnT

TD - Lạc

Văn - A.Thu

Toán - K.Dung

Tin - T.Trang

Anh - M.Trang

4

Toán - HuyềnT

Hoá - Quỳnh

Lý - T.Nga

Văn - A.Thu

Văn - Yến

TD - Lạc

Hoá - Tâm

5

SHL - HuyềnT

SHL - Quỳnh

SHL - A.Thu

SHL - L.Hằng

SHL - H.Liên

SHL - K.Dung

SHL - T.Nga

                                                                                                                                                                        P.HIỆU TRƯỞNG

 

THỨ
TIẾT

12A

12B

12C

12D

12E

12F

12G

12H

2

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

Anh - Lân

TD - Bình

Anh - Ngân

Lý - N.Minh

Lý - Cường

CN - C.Thủy

Văn - H.Giang

Anh - M.Trang

3

TD - Bình

CN - C.Thủy

Toán - H.Thuý

Hoá - Tâm

Toán - H.Hường

Anh - Lân

Sử - M.Giang

TD - Hương

4

Toán - Hiền

Toán - P.Vân

Văn - Hà V

Tin - H.Thuý

Anh - L.Hằng

Toán - H.Hường

TD - Hương

Văn - H.Giang

5

Toán - Hiền

Anh - M.Trang

Văn - Hà V

Anh - Ngân

Anh - L.Hằng

Toán - H.Hường

CN - C.Thủy

Toán - P.Vân

3

1

Toán - Hiền

GDCD - L.Ngọc

Sinh - Hậu

Toán - H.Thuý

TD - Bình

Lý - Cường

Sinh - Hoà

Sử - M.Giang

2

Toán - Hiền

Hoá - HuyềnH

CN - C.Thủy

Toán - H.Thuý

Sinh - M.Thuý

TD - Hương

Tin - T.Trang

Sinh - Hậu

3

Sinh - M.Thuý

Toán - P.Vân

Hoá - Tài

Địa - N.Trang

CN - C.Thủy

Tin - T.Trang

Toán - Hiền

Anh - M.Trang

4

Sinh - M.Thuý

Anh - M.Trang

TD - Bình

Sinh - Hậu

GDCD - N.Hằng

Sử - M.Giang

Địa - N.Trang

Toán - P.Vân

5

Hoá - Hạnh

Sinh - M.Thuý

Toán - H.Thuý

GDCD - L.Ngọc

Địa - N.Trang

Anh - Lân

GDCD - N.Hằng

Lý - Cường

4

1

Hoá - Hạnh

Toán - P.Vân

Văn - Hà V

Toán - H.Thuý

Lý - Cường

Sinh - Hậu

Lý - N.Minh

Văn - H.Giang

2

Hoá - Hạnh

Toán - P.Vân

Lý - N.Minh

Toán - H.Thuý

Hoá - Tâm

Lý - Cường

Văn - H.Giang

Sinh - Hậu

3

Lý - N.Minh

Sinh - M.Thuý

Tin - H.Thuý

Sinh - Hậu

Văn - K.Giang

Toán - H.Hường

Hoá - HuyềnH

Toán - P.Vân

4

Tin - T.Dung

Lý - T.Nga

Hoá - Tài

Văn - Hà V

Sinh - M.Thuý

Văn - H.Giang

Hoá - HuyềnH

Toán - P.Vân

5

Sinh - M.Thuý

Tin - P.Vân

Toán - H.Thuý

Văn - Hà V

Toán - H.Hường

Văn - H.Giang

Sinh - Hoà

Hoá - Tâm

5

1

Văn - Hà V

Sử - HuyềnA

Anh - Ngân

Lý - N.Minh

TD - Bình

Địa - N.Trang

Hoá - HuyềnH

TD - Hương

2

Sử - HuyềnA

Văn - K.Giang

Lý - N.Minh

Văn - Hà V

Anh - L.Hằng

GDCD - N.Hằng

Anh - Ngân

Anh - M.Trang

3

Lý - N.Minh

Hoá - HuyềnH

Sử - HuyềnA

CN - C.Thủy

Địa - N.Trang

Hoá - Tâm

Anh - Ngân

Địa - C.Thu

4

CN - C.Thủy

Hoá - HuyềnH

Văn - Hà V

TD - Bình

Văn - K.Giang

Anh - Lân

Lý - N.Minh

Hoá - Tâm

5

GDCD - L.Ngọc

Lý - T.Nga

Địa - C.Thu

Hoá - Tâm

Sử - HuyềnA

Anh - Lân

Lý - N.Minh

CN - C.Thủy

6

1

Toán - Hiền

Văn - K.Giang

Anh - Ngân

Sử - HuyềnA

Toán - H.Hường

Văn - H.Giang

TD - Hương

GDCD - N.Hằng

2

Văn - Hà V

Văn - K.Giang

GDCD - L.Ngọc

Anh - Ngân

Toán - H.Hường

Văn - H.Giang

Sử - M.Giang

Địa - C.Thu

3

Văn - Hà V

Địa - N.Trang

Toán - H.Thuý

Anh - Ngân

Sử - HuyềnA

TD - Hương

Toán - Hiền

Anh - M.Trang

4

Anh - Lân

Sử - HuyềnA

Toán - H.Thuý

Văn - Hà V

Văn - K.Giang

Sử - M.Giang

Toán - Hiền

Văn - H.Giang

5

Anh - Lân

Anh - M.Trang

Địa - C.Thu

Toán - H.Thuý

Văn - K.Giang

Toán - H.Hường

Anh - Ngân

Văn - H.Giang

7

1

TD - Bình

Lý - T.Nga

Sử - HuyềnA

Địa - N.Trang

Toán - H.Hường

Sinh - Hậu

Anh - Ngân

Lý - Cường

2

Sử - HuyềnA

Sinh - M.Thuý

Anh - Ngân

TD - Bình

Hoá - Tâm

Địa - N.Trang

Toán - Hiền

Tin - P.Vân

3

Địa - N.Trang

TD - Bình

Sinh - Hậu

Sử - HuyềnA

Anh - L.Hằng

Hoá - Tâm

Toán - Hiền

Toán - P.Vân

4

Lý - N.Minh

Toán - P.Vân

TD - Bình

Anh - Ngân

Tin - T.Trang

Toán - H.Hường

Văn - H.Giang

Sử - M.Giang

5

SHL - N.Minh

SHL - M.Thuý

SHL - HuyềnA

SHL - Hậu

SHL - K.Giang

SHL - H.Hường

SHL - Hiền

SHL - H.Giang

 

 P.HIỆU TRƯỞNG

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website