Friday, 23/04/2021 - 22:21|
KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 08/3

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG SỐ 06

Thực hiện từ ngày 11/01/2021

THỨ
TIẾT

10A

10B

10C

10D

10E

10F

10G

2

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

Tin - T.Vân

Toán - Huân

TD - Hương

Anh - Hà A

Anh - Đ.Trang

TD - Bình

Lý - T.Thanh

3

Toán - Huân

CN - N.Hoa

Hoá - HuyềnH

Lý - T.Thanh

Anh - Đ.Trang

Anh - Hà A

Văn - N.Thanh

4

TD - Hương

Anh - Đ.Trang

Địa - Nhung

Toán - T.Vân

CN - N.Hoa

Văn - N.Thanh

Toán - Huân

5

Anh - Đ.Trang

Văn - N.Thanh

Lý - T.Thanh

GDCD - L.Ngọc

Toán - T.Vân

Sinh - Hoà

Địa - Nhung

3

1

TD - Hương

Lý - Cường

Lý - T.Thanh

Sử - HuyềnB

Sinh - Hoà

Tin - T.Trang

Tin - T.Dung

2

Hoá - Tài

Tin - T.Dung

TD - Hương

Hoá - HuyềnH

Sử - HuyềnB

Toán - Phương

Sinh - Hoà

3

Hoá - Tài

GDCD - L.Ngọc

Tin - T.Dung

TD - Hương

Lý - Toán

Toán - Phương

Anh - Hà A

4

Lý - T.Thanh

Sinh - Hoà

Sử - HuyềnB

Tin - T.Dung

Tin - T.Trang

CN - N.Hoa

Anh - Hà A

5

GDCD - L.Ngọc

Hoá - Tài

Sinh - Hoà

Anh - Hà A

Hoá - HuyềnH

Lý - Cường

Lý - T.Thanh

4

1

CN - N.Hoa

Sinh - Hoà

Văn - Hưng

Tin - T.Dung

Toán - T.Vân

Toán - Phương

Toán - Huân

2

Lý - T.Thanh

Văn - N.Thanh

CN - N.Hoa

Sinh - Hoà

Toán - T.Vân

Toán - Phương

Toán - Huân

3

Lý - T.Thanh

Tin - T.Dung

Toán - V.Minh

Văn - Hưng

TD - Hương

Văn - N.Thanh

Hoá - Tâm

4

Tin - T.Vân

TD - Hương

Toán - V.Minh

Văn - Hưng

Lý - Toán

Hoá - Hạnh

Văn - N.Thanh

5

Sinh - Hoà

Toán - Huân

Tin - T.Dung

Toán - T.Vân

Văn - N.Thanh

Tin - T.Trang

Lý - T.Thanh

5

1

Văn - Hưng

Anh - Đ.Trang

GDCD - L.Ngọc

Địa - Nhung

Văn - N.Thanh

TD - Bình

Hoá - Tâm

2

Văn - Hưng

Anh - Đ.Trang

Hoá - HuyềnH

CN - N.Hoa

GDCD - L.Ngọc

Địa - Nhung

TD - Bình

3

Địa - Nhung

Văn - N.Thanh

Anh - Đ.Trang

Văn - Hưng

TD - Hương

Hoá - Hạnh

CN - N.Hoa

4

QPAN - Đoàn

TD - Hương

Anh - Đ.Trang

Hoá - HuyềnH

Địa - Nhung

Hoá - Hạnh

GDCD - L.Ngọc

5

Anh - Đ.Trang

GDCD - L.Ngọc

Văn - Hưng

TD - Hương

Hoá - HuyềnH

Văn - N.Thanh

Địa - Nhung

6

1

Tin - T.Vân

Toán - Huân

GDCD - L.Ngọc

TD - Hương

Anh - Đ.Trang

Địa - Nhung

Sử - HuyềnB

2

Sử - HuyềnB

Địa - Nhung

Toán - V.Minh

Anh - Hà A

Anh - Đ.Trang

GDCD - L.Ngọc

Tin - T.Dung

3

Anh - Đ.Trang

Sử - HuyềnB

Toán - V.Minh

Địa - Nhung

Toán - T.Vân

Anh - Hà A

Toán - Huân

4

Toán - Huân

Hoá - Tài

Anh - Đ.Trang

Toán - T.Vân

TD - Hương

Anh - Hà A

Địa - Nhung

5

Toán - Huân

Hoá - Tài

Anh - Đ.Trang

Toán - T.Vân

Địa - Nhung

Sử - HuyềnB

Anh - Hà A

7

1

Hoá - Tài

Lý - Cường

Văn - Hưng

Lý - T.Thanh

Sử - HuyềnB

Địa - Nhung

Anh - Hà A

2

Địa - Nhung

Lý - Cường

Văn - Hưng

Sử - HuyềnB

Tin - T.Trang

Anh - Hà A

Văn - N.Thanh

3

Toán - Huân

Địa - Nhung

Sử - HuyềnB

Văn - Hưng

Văn - N.Thanh

Lý - Cường

TD - Bình

4

Văn - Hưng

Toán - Huân

Địa - Nhung

Anh - Hà A

Văn - N.Thanh

Lý - Cường

Hoá - Tâm

5

SHL - Hưng

SHL - Tài

SHL - HuyềnB

SHL - T.Vân

SHL - N.Thanh

SHL - Hạnh

SHL - T.Thanh

 

THỨ
TIẾT

11A

11B

11C

11D

11E

11F

11G

2

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

TD - Lạc

Hoá - Quỳnh

Văn - A.Thu

Lý - H.Liên

Văn - Yến

Toán - K.Dung

Toán - Toản

3

Tin - T.Dung

Lý - H.Liên

Toán - Toản

Anh - L.Hằng

Văn - Yến

Anh - Lân

TD - Lạc

4

Anh - Ngân

Anh - Hà A

Hoá - Tâm

Văn - A.Thu

TD - Lạc

Văn - Yến

Lý - T.Nga

5

Lý - H.Liên

Tin - T.Dung

Anh - L.Hằng

Văn - A.Thu

Sử - M.Giang

Văn - Yến

Anh - M.Trang

3

1

TD - Lạc

Anh - Hà A

Sinh - N.Hoa

Toán - Toản

Sinh - Hậu

Địa - C.Thu

CN - Hải

2

Địa - N.Trang

Sinh - N.Hoa

TD - Lạc

Toán - Toản

QPAN - Đoàn

CN - Hải

GDCD - N.Hằng

3

Sinh - N.Hoa

TD - Lạc

Toán - Toản

Anh - L.Hằng

GDCD - N.Hằng

Sử - M.Giang

QPAN - Đoàn

4

Anh - Ngân

GDCD - N.Hằng

Toán - Toản

Địa - C.Thu

Anh - Lân

TD - Lạc

Văn - N.Ngọc

5

Tin - T.Dung

Văn - N.Ngọc

Sử - M.Giang

GDCD - N.Hằng

Anh - Lân

Sinh - N.Hoa

Toán - Toản

4

1

Văn - N.Ngọc

Hoá - Quỳnh

Văn - A.Thu

Toán - Toản

Hoá - Hạnh

Văn - Yến

Hoá - Tâm

2

Văn - N.Ngọc

Hoá - Quỳnh

Văn - A.Thu

Toán - Toản

Văn - Yến

Lý - H.Liên

Lý - T.Nga

3

Toán - HuyềnT

Văn - N.Ngọc

Tin - T.Trang

Văn - A.Thu

Toán - K.Dung

Hoá - Hạnh

Toán - Toản

4

Hoá - Quỳnh

Toán - HuyềnT

Toán - Toản

Sử - M.Giang

Toán - K.Dung

Sinh - N.Hoa

Sinh - Hậu

5

Hoá - Quỳnh

Toán - HuyềnT

Toán - Toản

Hoá - Hạnh

Lý - H.Liên

Toán - K.Dung

Văn - N.Ngọc

5

1

Văn - N.Ngọc

Sinh - N.Hoa

Anh - L.Hằng

Lý - H.Liên

CN - Hải

Văn - Yến

Địa - N.Trang

2

Anh - Ngân

CN - Hải

Địa - C.Thu

QPAN - Đoàn

Hoá - Hạnh

Văn - Yến

Văn - N.Ngọc

3

Sử - L.Nga

Lý - H.Liên

Lý - T.Nga

Anh - L.Hằng

Văn - Yến

Anh - Lân

Văn - N.Ngọc

4

Lý - H.Liên

Văn - N.Ngọc

Hoá - Tâm

Anh - L.Hằng

Văn - Yến

Anh - Lân

Anh - M.Trang

5

CN - Hải

Văn - N.Ngọc

GDCD - N.Hằng

Sinh - N.Hoa

Lý - H.Liên

Hoá - Hạnh

Anh - M.Trang

6

1

Anh - Ngân

Anh - Hà A

Văn - A.Thu

Toán - Toản

Anh - Lân

Toán - K.Dung

TD - Lạc

2

TD - Lạc

Toán - HuyềnT

Sử - M.Giang

Anh - L.Hằng

Anh - Lân

Toán - K.Dung

Sử - L.Nga

3

Tin - T.Dung

Sử - L.Nga

Anh - L.Hằng

TD - Lạc

Địa - C.Thu

Anh - Lân

Toán - Toản

4

Toán - HuyềnT

Tin - T.Dung

Anh - L.Hằng

Văn - A.Thu

Toán - K.Dung

TD - Lạc

Toán - Toản

5

Toán - HuyềnT

Địa - C.Thu

Toán - Toản

Văn - A.Thu

Toán - K.Dung

Sử - M.Giang

Anh - M.Trang

7

1

Toán - HuyềnT

TD - Lạc

Văn - A.Thu

Hoá - Hạnh

Tin - T.Trang

Lý - H.Liên

Hoá - Tâm

2

Toán - HuyềnT

Lý - H.Liên

TD - Lạc

Anh - L.Hằng

Toán - K.Dung

GDCD - N.Hằng

Hoá - Tâm

3

Lý - H.Liên

Toán - HuyềnT

CN - Hải

Sử - M.Giang

TD - Lạc

Tin - T.Trang

Lý - T.Nga

4

TD - Lạc

Toán - HuyềnT

Lý - T.Nga

CN - Hải

Sử - M.Giang

Toán - K.Dung

Tin - T.Trang

5

SHL - HuyềnT

SHL - C.Thu

SHL - A.Thu

SHL - L.Hằng

SHL - H.Liên

SHL - K.Dung

SHL - T.Nga

 

THỨ
TIẾT

12A

12B

12C

12D

12E

12F

12G

12H

2

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

Sử - M.Giang

Lý - T.Nga

Tin - H.Thuý

Hoá - Tâm

Sử - HuyềnA

Lý - N.Minh

Sinh - Hoà

Anh - M.Trang

3

TD - Bình

Anh - M.Trang

Anh - Ngân

Toán - H.Thuý

Hoá - Tâm

Sử - M.Giang

Lý - N.Minh

TD - Hương

4

Anh - Lân

Anh - M.Trang

Toán - H.Thuý

GDCD - L.Ngọc

Anh - L.Hằng

Toán - H.Hường

Hoá - HuyềnH

Sử - M.Giang

5

Toán - Hiền

Hoá - HuyềnH

Toán - H.Thuý

Anh - Ngân

Toán - H.Hường

Hoá - Tâm

TD - Hương

Lý - Cường

3

1

Anh - Lân

TD - Bình

Hoá - Tài

Toán - H.Thuý

Sinh - M.Thuý

Sử - M.Giang

Hoá - HuyềnH

Tin - P.Vân

2

GDCD - L.Ngọc

Tin - P.Vân

Địa - C.Thu

Tin - H.Thuý

TD - Bình

Văn - H.Giang

Tin - T.Trang

Sử - M.Giang

3

Toán - Hiền

Sinh - M.Thuý

Tin - H.Thuý

TD - Bình

Địa - N.Trang

Anh - Lân

CN - C.Thủy

Toán - P.Vân

4

Toán - Hiền

Hoá - HuyềnH

TD - Bình

Địa - N.Trang

Anh - L.Hằng

TD - Hương

Sử - M.Giang

Văn - H.Giang

5

Sinh - M.Thuý

Toán - P.Vân

Toán - H.Thuý

Sinh - Hậu

Anh - L.Hằng

Địa - N.Trang

Toán - Hiền

CN - C.Thủy

4

1

Sinh - M.Thuý

Toán - P.Vân

Toán - H.Thuý

Văn - Hà V

Lý - T.Nga

Lý - N.Minh

Văn - K.Giang

Sinh - Hậu

2

Sử - M.Giang

Toán - P.Vân

CN - C.Thủy

Văn - Hà V

Toán - H.Hường

Tin - T.Trang

TD - Hương

Hoá - Tâm

3

Lý - N.Minh

Lý - T.Nga

Hoá - Tài

Toán - H.Thuý

Toán - H.Hường

Sinh - Hậu

Sinh - Hoà

CN - C.Thủy

4

Tin - T.Dung

Văn - K.Giang

Văn - Hà V

Toán - H.Thuý

Sinh - M.Thuý

Toán - H.Hường

Lý - N.Minh

Toán - P.Vân

5

Văn - Yến

Sinh - M.Thuý

Văn - Hà V

Lý - N.Minh

Văn - K.Giang

Toán - H.Hường

Sử - M.Giang

Toán - P.Vân

5

1

Hoá - Hạnh

Lý - T.Nga

Anh - Ngân

Sử - HuyềnA

GDCD - N.Hằng

Anh - Lân

Hoá - HuyềnH

Anh - M.Trang

2

Anh - Lân

CN - C.Thủy

Lý - N.Minh

Địa - N.Trang

Sử - HuyềnA

GDCD - N.Hằng

TD - Hương

Anh - M.Trang

3

Địa - N.Trang

Hoá - HuyềnH

GDCD - L.Ngọc

Anh - Ngân

TD - Bình

Hoá - Tâm

GDCD - N.Hằng

Địa - C.Thu

4

Lý - N.Minh

TD - Bình

Sử - HuyềnA

CN - C.Thủy

Lý - T.Nga

Địa - N.Trang

Anh - Ngân

GDCD - N.Hằng

5

Văn - Yến

Địa - N.Trang

Địa - C.Thu

Lý - N.Minh

Anh - L.Hằng

CN - C.Thủy

Anh - Ngân

Hoá - Tâm

6

1

Tin - T.Dung

Sử - M.Giang

Toán - H.Thuý

Văn - Hà V

Văn - K.Giang

Văn - H.Giang

Địa - N.Trang

Anh - M.Trang

2

Địa - N.Trang

Anh - M.Trang

Sử - HuyềnA

Văn - Hà V

Văn - K.Giang

Văn - H.Giang

TD - Hương

Địa - C.Thu

3

GDCD - L.Ngọc

Anh - M.Trang

Anh - Ngân

Sử - HuyềnA

Địa - N.Trang

Sử - M.Giang

Toán - Hiền

TD - Hương

4

Sử - M.Giang

GDCD - L.Ngọc

Văn - Hà V

Anh - Ngân

Sử - HuyềnA

Anh - Lân

Toán - Hiền

Văn - H.Giang

5

Toán - Hiền

Văn - K.Giang

Văn - Hà V

Toán - H.Thuý

Anh - L.Hằng

Anh - Lân

Anh - Ngân

Văn - H.Giang

7

1

Sử - M.Giang

Sinh - M.Thuý

Sinh - Hậu

TD - Bình

Toán - H.Hường

Văn - H.Giang

Văn - K.Giang

Toán - P.Vân

2

TD - Bình

Sử - M.Giang

Lý - N.Minh

Sinh - Hậu

Toán - H.Hường

Văn - H.Giang

Anh - Ngân

Toán - P.Vân

3

Lý - N.Minh

Toán - P.Vân

Anh - Ngân

Hoá - Tâm

Anh - L.Hằng

Toán - H.Hường

Toán - Hiền

Văn - H.Giang

4

Hoá - Hạnh

Toán - P.Vân

TD - Bình

Anh - Ngân

Văn - K.Giang

Toán - H.Hường

Toán - Hiền

Văn - H.Giang

5

SHL - N.Minh

SHL - M.Thuý

SHL - HuyềnA

SHL - Hậu

SHL - K.Giang

SHL - H.Hường

SHL - Hiền

SHL - H.Giang

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website