Friday, 23/04/2021 - 22:02|
KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 08/3

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG SỐ 07

Thực hiện từ ngày 18/01/2021

THỨ
TIẾT

10A

10B

10C

10D

10E

10F

10G

2

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

Lý - T.Thanh

Sinh - Hoà

CN - N.Hoa

Văn - Hưng

Anh - Đ.Trang

TD - Hương

Anh - Hà A

3

Lý - T.Thanh

Anh - Đ.Trang

TD - Đoàn

Văn - Hưng

Toán - T.Vân

Lý - Cường

Văn - N.Thanh

4

Sử - M.Giang

Văn - N.Thanh

Anh - Đ.Trang

Sinh - Hoà

Tin - T.Trang

Lý - Cường

Toán - Huân

5

Anh - Đ.Trang

Lý - Cường

Địa - Nhung

Toán - T.Vân

Văn - N.Thanh

Sinh - Hoà

Toán - Huân

3

1

Lý - T.Thanh

Hoá - Tài

Sinh - Hoà

CN - N.Hoa

TD - Hương

Toán - Phương

Sử - HuyềnB

2

CN - M.Thuý

Tin - T.Trang

CN - N.Hoa

Lý - T.Thanh

Sử - HuyềnB

Toán - Phương

Anh - Hà A

3

TD - Đoàn

CN - N.Hoa

Hoá - HuyềnH

Sử - HuyềnB

Lý - Toán

TD - Hương

Tin - T.Trang

4

Hoá - Tài

Sử - HuyềnB

Tin - T.Trang

TD - Hương

Sinh - Hoà

Anh - Hà A

Lý - T.Thanh

5

Sinh - Hoà

Lý - Cường

Sử - HuyềnB

Anh - Hà A

Tin - T.Trang

CN - N.Hoa

Lý - T.Thanh

4

1

Toán - Huân

Văn - N.Thanh

Văn - Hưng

Tin - T.Trang

Toán - T.Vân

Hoá - Hạnh

Hoá - Tâm

2

Tin - T.Vân

Tin - T.Trang

Lý - T.Thanh

Hoá - HuyềnH

Văn - N.Thanh

Toán - Phương

Toán - Huân

3

Tin - T.Vân

Toán - Huân

Toán - V.Minh

Lý - T.Thanh

Hoá - HuyềnH

Toán - Phương

Tin - T.Trang

4

Văn - Hưng

TD - Đoàn

Toán - V.Minh

Toán - T.Vân

Lý - Toán

Văn - N.Thanh

Sinh - Hoà

5

Văn - Hưng

Sinh - Hoà

Hoá - HuyềnH

Toán - T.Vân

CN - Hải

Tin - T.Trang

Lý - T.Thanh

5

1

GDCD - Ngạn

Văn - N.Thanh

Anh - Đ.Trang

Anh - Hà A

Hoá - HuyềnH

CN - N.Hoa

Hoá - Tâm

2

Anh - Đ.Trang

CN - N.Hoa

GDCD - Ngạn

Anh - Hà A

TD - Hương

Văn - N.Thanh

TD - Bình

3

Văn - Hưng

Anh - Đ.Trang

TD - Đoàn

Địa - Nhung

CN - Hải

Hoá - Hạnh

Văn - N.Thanh

4

TD - Đoàn

Hoá - Tài

Văn - Hưng

Hoá - HuyềnH

Anh - Đ.Trang

Hoá - Hạnh

Văn - N.Thanh

5

Hoá - Tài

TD - Đoàn

Văn - Hưng

CN - N.Hoa

Anh - Đ.Trang

Anh - Hà A

CN - Hải

6

1

Anh - Đ.Trang

Toán - Huân

Sử - HuyềnB

Toán - T.Vân

Địa - Nhung

GDCD - Ngạn

Anh - Hà A

2

Tin - T.Vân

Toán - Huân

Toán - V.Minh

Địa - Nhung

Anh - Đ.Trang

Sử - HuyềnB

Anh - Hà A

3

Toán - Huân

Anh - Đ.Trang

Toán - V.Minh

TD - Hương

Sử - HuyềnB

Anh - Hà A

Địa - Nhung

4

Toán - Huân

Địa - Nhung

Anh - Đ.Trang

GDCD - Ngạn

Toán - T.Vân

Anh - Hà A

Sử - HuyềnB

5

Sử - M.Giang

Sử - HuyềnB

Anh - Đ.Trang

Anh - Hà A

Toán - T.Vân

Địa - Nhung

Toán - Huân

7

1

Địa - Nhung

Hoá - Tài

Lý - T.Thanh

Văn - Hưng

Văn - N.Thanh

Lý - Cường

GDCD - Ngạn

2

Toán - Huân

GDCD - Ngạn

Địa - Nhung

Văn - Hưng

Văn - N.Thanh

Tin - T.Trang

Hoá - Tâm

3

CN - M.Thuý

Lý - Cường

Tin - T.Trang

Sử - HuyềnB

Địa - Nhung

Văn - N.Thanh

CN - Hải

4

Hoá - Tài

Toán - Huân

Văn - Hưng

Tin - T.Trang

GDCD - Ngạn

Sử - HuyềnB

TD - Bình

5

SHL - Hưng

SHL - Tài

SHL - HuyềnB

SHL - T.Vân

SHL - N.Thanh

SHL - Hạnh

SHL - T.Thanh

 

THỨ
TIẾT

11A

11B

11C

11D

11E

11F

11G

2

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

TD - Lạc

CN - C.Thủy

Văn - A.Thu

Anh - L.Hằng

Hoá - Hạnh

Tin - T.Dung

TD - Đoàn

3

CN - C.Thủy

Sinh - N.Hoa

Sử - M.Giang

CN - Hải

TD - Lạc

Toán - K.Dung

Hoá - Tâm

4

Hoá - Quỳnh

Anh - Hà A

TD - Lạc

Tin - T.Dung

Anh - Lân

TD - Đoàn

Hoá - Tâm

5

Anh - Ngân

Hoá - Quỳnh

CN - Hải

Văn - A.Thu

Toán - K.Dung

Anh - Lân

Tin - T.Dung

3

1

TD - Lạc

Anh - Hà A

Sinh - M.Thuý

Tin - T.Dung

Sinh - Hậu

Sử - M.Giang

Anh - M.Trang

2

GDCD - L.Ngọc

CN - C.Thủy

Toán - Toản

TD - Lạc

Tin - T.Dung

Địa - C.Thu

GDCD - N.Hằng

3

Tin - T.Dung

TD - Lạc

Toán - Toản

Địa - C.Thu

Anh - Lân

CN - Hải

Văn - N.Ngọc

4

Văn - N.Ngọc

Sinh - N.Hoa

Tin - T.Dung

Sử - M.Giang

CN - Hải

TD - Đoàn

Sinh - Hậu

5

Văn - N.Ngọc

Tin - T.Dung

Địa - C.Thu

CN - Hải

GDCD - N.Hằng

Sinh - Hậu

Toán - Toản

4

1

Hoá - Quỳnh

Sinh - N.Hoa

Lý - T.Nga

Lý - H.Liên

Toán - K.Dung

Tin - T.Dung

Toán - Toản

2

Hoá - Quỳnh

Toán - HuyềnT

Tin - T.Dung

Toán - Toản

Toán - K.Dung

Hoá - Hạnh

CN - Hải

3

Tin - T.Dung

Văn - N.Ngọc

Văn - A.Thu

Toán - Toản

Sinh - Hậu

CN - Hải

TD - Đoàn

4

CN - C.Thủy

Hoá - Quỳnh

Toán - Toản

Sinh - Hậu

Văn - Yến

Lý - H.Liên

Tin - T.Dung

5

Sinh - N.Hoa

Hoá - Quỳnh

Toán - Toản

Văn - A.Thu

Lý - H.Liên

Văn - Yến

Văn - N.Ngọc

5

1

Anh - Ngân

Văn - N.Ngọc

Anh - L.Hằng

GDCD - N.Hằng

Lý - H.Liên

Văn - Yến

CN - Hải

2

Lý - H.Liên

Văn - N.Ngọc

Địa - C.Thu

Anh - L.Hằng

CN - Hải

Văn - Yến

Hoá - Tâm

3

Sử - L.Nga

Lý - H.Liên

Lý - T.Nga

Anh - L.Hằng

Anh - Lân

GDCD - N.Hằng

Văn - N.Ngọc

4

Sinh - N.Hoa

Anh - Hà A

Hoá - Tâm

Lý - H.Liên

Địa - C.Thu

Anh - Lân

Lý - T.Nga

5

Văn - N.Ngọc

Địa - C.Thu

GDCD - L.Ngọc

Hoá - Hạnh

Văn - Yến

Lý - H.Liên

Anh - M.Trang

6

1

Anh - Ngân

Tin - T.Dung

TD - Lạc

Toán - Toản

Sử - M.Giang

Anh - Lân

Anh - M.Trang

2

Tin - T.Dung

TD - Lạc

Văn - A.Thu

Toán - Toản

Địa - C.Thu

Anh - Lân

Sử - L.Nga

3

Toán - HuyềnT

Sử - L.Nga

Văn - A.Thu

Anh - L.Hằng

Toán - K.Dung

Địa - C.Thu

Địa - N.Trang

4

Toán - HuyềnT

GDCD - L.Ngọc

Anh - L.Hằng

Địa - C.Thu

Tin - T.Dung

Toán - K.Dung

Toán - Toản

5

Địa - C.Thu

Toán - HuyềnT

Anh - L.Hằng

Văn - A.Thu

Anh - Lân

Toán - K.Dung

Toán - Toản

7

1

Toán - HuyềnT

Lý - H.Liên

CN - Hải

Văn - A.Thu

TD - Lạc

Sinh - Hậu

Anh - M.Trang

2

Toán - HuyềnT

Lý - H.Liên

Sinh - M.Thuý

TD - Lạc

Hoá - Hạnh

Văn - Yến

Sinh - Hậu

3

Lý - H.Liên

Toán - HuyềnT

Anh - L.Hằng

Hoá - Hạnh

Văn - Yến

Toán - K.Dung

Lý - T.Nga

4

Lý - H.Liên

Toán - HuyềnT

Hoá - Tâm

Sinh - Hậu

Văn - Yến

Hoá - Hạnh

Lý - T.Nga

5

SHL - HuyềnT

SHL - C.Thu

SHL - A.Thu

SHL - L.Hằng

SHL - H.Liên

SHL - K.Dung

SHL - T.Nga

 

THỨ
TIẾT

12A

12B

12C

12D

12E

12F

12G

12H

2

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

TD - Bình

Sinh - M.Thuý

Văn - Hà V

Hoá - Tâm

Toán - H.Hường

Sử - M.Giang

Anh - Ngân

Lý - Cường

3

Anh - Lân

Văn - K.Giang

Lý - N.Minh

Anh - Ngân

Toán - H.Hường

Sinh - M.Thuý

Sinh - Hoà

Tin - P.Vân

4

Lý - N.Minh

Địa - Nhung

Anh - Ngân

Tin - H.Thuý

Anh - L.Hằng

Địa - N.Trang

TD - Hương

Toán - P.Vân

5

Tin - T.Trang

CN - C.Thủy

Địa - N.Trang

Toán - H.Thuý

Văn - K.Giang

Toán - H.Hường

Sử - M.Giang

Toán - P.Vân

3

1

Tin - T.Trang

Hoá - HuyềnH

Tin - H.Thuý

TD - Bình

GDCD - N.Hằng

Anh - Lân

Tin - P.Vân

Lý - Cường

2

Địa - N.Trang

Hoá - HuyềnH

Hoá - Tài

Toán - H.Thuý

TD - Bình

Anh - Lân

Toán - Hiền

Sinh - Hậu

3

Sinh - M.Thuý

TD - Bình

Sinh - Hoà

Sinh - Hậu

Địa - N.Trang

GDCD - N.Hằng

Toán - Hiền

Anh - M.Trang

4

Toán - Hiền

Tin - P.Vân

TD - Bình

GDCD - L.Ngọc

Tin - H.Thuý

CN - C.Thủy

Hoá - HuyềnH

Địa - N.Trang

5

Toán - Hiền

Toán - P.Vân

Toán - H.Thuý

CN - C.Thủy

Sinh - M.Thuý

Địa - N.Trang

Hoá - HuyềnH

Sử - M.Giang

4

1

Văn - Yến

Hoá - HuyềnH

Toán - H.Thuý

Văn - Hà V

Văn - K.Giang

Tin - H.Hường

Lý - N.Minh

Tin - P.Vân

2

Văn - Yến

Toán - P.Vân

Toán - H.Thuý

Văn - Hà V

Văn - K.Giang

Hoá - Tâm

Lý - N.Minh

CN - C.Thủy

3

Sinh - M.Thuý

Lý - T.Nga

CN - C.Thủy

Hoá - Tâm

Tin - H.Thuý

Toán - H.Hường

Văn - K.Giang

Toán - P.Vân

4

Lý - N.Minh

Lý - T.Nga

Văn - Hà V

Toán - H.Thuý

Hoá - Tâm

Toán - H.Hường

Văn - K.Giang

Sử - M.Giang

5

Lý - N.Minh

Sinh - M.Thuý

Văn - Hà V

Toán - H.Thuý

Lý - T.Nga

Sử - M.Giang

Tin - P.Vân

Hoá - Tâm

5

1

Hoá - Hạnh

Anh - M.Trang

Địa - N.Trang

TD - Bình

Sử - HuyềnA

Anh - Lân

Địa - Nhung

TD - Hương

2

Hoá - Hạnh

Anh - M.Trang

Hoá - Tài

Sử - HuyềnA

Địa - N.Trang

Anh - Lân

Anh - Ngân

GDCD - N.Hằng

3

CN - C.Thủy

TD - Bình

Sử - HuyềnA

Địa - N.Trang

Hoá - Tâm

Lý - N.Minh

Hoá - HuyềnH

Anh - M.Trang

4

Văn - Yến

Địa - Nhung

GDCD - L.Ngọc

Anh - Ngân

CN - C.Thủy

TD - Hương

Lý - N.Minh

Anh - M.Trang

5

Anh - Lân

Lý - T.Nga

Anh - Ngân

Lý - N.Minh

Anh - L.Hằng

Hoá - Tâm

CN - C.Thủy

Địa - N.Trang

6

1

Địa - N.Trang

Văn - K.Giang

Văn - Hà V

Tin - H.Thuý

Anh - L.Hằng

Tin - H.Hường

TD - Hương

Văn - H.Giang

2

GDCD - L.Ngọc

Sử - M.Giang

Anh - Ngân

Địa - N.Trang

Anh - L.Hằng

TD - Hương

Văn - K.Giang

Văn - H.Giang

3

Sử - M.Giang

GDCD - Ngạn

Toán - H.Thuý

Văn - Hà V

Toán - H.Hường

Văn - H.Giang

Anh - Ngân

Anh - M.Trang

4

Anh - Lân

Anh - M.Trang

Tin - H.Thuý

Văn - Hà V

Sử - HuyềnA

Văn - H.Giang

Anh - Ngân

TD - Hương

5

 

 

 

 

 

 

 

 

7

1

Hoá - Hạnh

Toán - P.Vân

Anh - Ngân

Sử - HuyềnA

TD - Bình

Lý - N.Minh

Toán - Hiền

Văn - H.Giang

2

TD - Bình

Toán - P.Vân

Lý - N.Minh

Anh - Ngân

Lý - T.Nga

Toán - H.Hường

Toán - Hiền

Văn - H.Giang

3

Toán - Hiền

Tin - P.Vân

TD - Bình

Anh - Ngân

Văn - K.Giang

Văn - H.Giang

GDCD - Ngạn

Hoá - Tâm

4

Toán - Hiền

Văn - K.Giang

Sử - HuyềnA

Lý - N.Minh

Toán - H.Hường

Văn - H.Giang

Địa - Nhung

Toán - P.Vân

5

SHL - N.Minh

SHL - M.Thuý

SHL - HuyềnA

SHL - Hậu

SHL - K.Giang

SHL - H.Hường

SHL - Hiền

SHL - H.Giang

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website