Saturday, 23/10/2021 - 07:32|
KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10*****************************************************************KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10

Thời khoá biểu buổi chiều số 01

Thực hiện từ ngày 09/9/2019.

THỨ
TIẾT

10A

10B

10C

10D

10E

10F

10G

2

1

 

 

 

 

 

 

 

2

Hoá - Quỳnh

SInh-N Hoa

Toán - Toản

Anh - L.Hằng

Anh - Lân

Văn - Hà

Anh - M.Trang

3

Hoá - Quỳnh

SInh-N Hoa

Toán - Toản

Anh - L.Hằng

Anh - Lân

Văn - Hà

Anh - M.Trang

4

Hoá - Quỳnh

SInh-N Hoa

Toán - Toản

Anh - L.Hằng

Anh - Lân

Văn - Hà

Anh - M.Trang

5

 

 

 

 

 

 

 

3

1

 

 

 

 

 

 

 

2

GDHN&NGLL

GDHN&NGLL

GDHN&NGLL

GDHN&NGLL

GDHN&NGLL

GDHN&NGLL

GDHN&NGLL

3

GDHN&NGLL

GDHN&NGLL

GDHN&NGLL

GDHN&NGLL

GDHN&NGLL

GDHN&NGLL

GDHN&NGLL

4

GDHN&NGLL

GDHN&NGLL

GDHN&NGLL

GDHN&NGLL

GDHN&NGLL

GDHN&NGLL

GDHN&NGLL

5

 

 

 

 

 

 

 

4

1

 

 

 

 

 

 

 

2

Lý - H.Liên

Toán - Toản

Anh - L.Hằng

Văn - A.Thu

Toán - K.Dung

Anh - Lân

Toán - V.Minh

3

Lý - H.Liên

Toán - Toản

Anh - L.Hằng

Văn - A.Thu

Toán - K.Dung

Anh - Lân

Toán - V.Minh

4

Lý - H.Liên

Toán - Toản

Anh - L.Hằng

Văn - A.Thu

Toán - K.Dung

Anh - Lân

Toán - V.Minh

5

 

 

 

 

 

 

 

5

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

1

 

 

 

 

 

 

 

2

Toán - HuyềnT

Hoá - Quỳnh

Văn - A.Thu

Toán - Toản

Văn - Yến

Toán - K.Dung

Lý - T.Nga

3

Toán - HuyềnT

Hoá - Quỳnh

Văn - A.Thu

Toán - Toản

Văn - Yến

Toán - K.Dung

Lý - T.Nga

4

Toán - HuyềnT

Hoá - Quỳnh

Văn - A.Thu

Toán - Toản

Văn - Yến

Toán - K.Dung

Lý - T.Nga

5

 

 

 

 

 

 

 

7

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 P.HIỆU TRƯỞNG

THỨ
TIẾT

11A

11B

11C

11D

11E

11F

11G

11H

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Hoá - Hạnh

Toán - P.Vân

Anh - Ngân

Toán - H.Thuý

Anh - Đ.Hường

Toán - H.Hường

Lý - N.Minh

Văn - H.Giang

3

Hoá - Hạnh

Toán - P.Vân

Anh - Ngân

Toán - H.Thuý

Anh - Đ.Hường

Toán - H.Hường

Lý - N.Minh

Văn - H.Giang

4

Hoá - Hạnh

Toán - P.Vân

Anh - Ngân

Toán - H.Thuý

Anh - Đ.Hường

Toán - H.Hường

Lý - N.Minh

Văn - H.Giang

5

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

GDHN&NGLL

GDHN&NGLL

GDHN&NGLL

GDHN&NGLL

GDHN&NGLL

GDHN&NGLL

GDHN&NGLL

GDHN&NGLL

3

GDHN&NGLL

GDHN&NGLL

GDHN&NGLL

GDHN&NGLL

GDHN&NGLL

GDHN&NGLL

GDHN&NGLL

GDHN&NGLL

4

GDHN&NGLL

GDHN&NGLL

GDHN&NGLL

GDHN&NGLL

GDHN&NGLL

GDHN&NGLL

GDHN&NGLL

GDHN&NGLL

5

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Lý - N.Minh

Lý - T.Nga

Sinh - M.Thuý

Toán - H.Thuý

Văn - V.Nga

Văn - K.Giang

Văn - H.Giang

Toán - Hiền

Anh - Đ.Hường

3

Lý - N.Minh

Toán - H.Thuý

Văn - V.Nga

Văn - K.Giang

Văn - H.Giang

Toán - Hiền

Anh - Đ.Hường

4

Lý - N.Minh

Toán - H.Thuý

Văn - V.Nga

Văn - K.Giang

Văn - H.Giang

Toán - Hiền

Anh - Đ.Hường

5

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nghề điện–Minh

Nghề điện–Nga

Nghề L.Vườn–Hậu

Nghề L.Vườn–Hoa

Nghề điện–Thủy

Nghề điện–Liên

Nghề điện–Hải

Nghề điện–Cường

3

Nghề điện–Minh

Nghề điện–Nga

Nghề L.Vườn–Hậu

Nghề L.Vườn–Hoa

Nghề điện–Thủy

Nghề điện–Liên

Nghề điện–Hải

Nghề điện–Cường

4

Nghề điện–Minh

Nghề điện–Nga

Nghề L.Vườn–Hậu

Nghề L.Vườn–Hoa

Nghề điện–Thủy

Nghề điện–Liên

Nghề điện–Hải

Nghề điện–Cường

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Toán - Hiền

Hoá - Hạnh

Văn - Hà

Anh - Ngân

Toán - H.Hường

Anh - Lân

 

Toán - P.Vân

3

Toán - Hiền

Hoá - Hạnh

Văn - Hà

Anh - Ngân

Toán - H.Hường

Anh - Lân

 

Toán - P.Vân

4

Toán - Hiền

Hoá - Hạnh

Văn - Hà

Anh - Ngân

Toán - H.Hường

Anh - Lân

 

Toán - P.Vân

5

 

 

 

 

 

 

 

 

7

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Anh - Ngân

 

3

 

 

 

 

 

 

Anh - Ngân

 

4

 

 

 

 

 

 

Anh - Ngân

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

  P.HIỆU TRƯỞNG

 

THỨ
TIẾT

12A

12B

12C

12C1

12D

12E

12F

12G

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Lý - T.Thanh

Lý - Cường

Sinh - Hoà

Anh - Đ.Trang

Địa - Nhung

Văn - H.Minh

Toán - T.Vân

Văn - Diệp

Toán - Phương

3

Lý - T.Thanh

Anh - Đ.Trang

Địa - Nhung

Văn - H.Minh

Toán - T.Vân

Văn - Diệp

Toán - Phương

4

Lý - T.Thanh

Anh - Đ.Trang

Địa - Nhung

Văn - H.Minh

Toán - T.Vân

Văn - Diệp

Toán - Phương

5

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

GDHN&NGLL

GDHN&NGLL

GDHN&NGLL

 

GDHN&NGLL

GDHN&NGLL

GDHN&NGLL

GDHN&NGLL

3

GDHN&NGLL

GDHN&NGLL

GDHN&NGLL

 

GDHN&NGLL

GDHN&NGLL

GDHN&NGLL

GDHN&NGLL

4

GDHN&NGLL

GDHN&NGLL

GDHN&NGLL

 

GDHN&NGLL

GDHN&NGLL

GDHN&NGLL

GDHN&NGLL

5

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Hoá - HuyềnH

Anh - Ngân

Văn - H.Minh

Văn - Yến

Toán - HuyềnT

Văn - Diệp

Toán - Phương

Lý - T.Thanh

3

Hoá - HuyềnH

Văn - N.Ngọc

Văn - H.Minh

Văn - Yến

Toán - HuyềnT

Văn - Diệp

Toán - Phương

Lý - T.Thanh

4

Hoá - HuyềnH

Sinh – Hoà

Lý - Cường

Văn - H.Minh

Văn - Yến

Toán - HuyềnT

Văn - Diệp

Toán - Phương

Lý - T.Thanh

5

 

 

 

 

 

 

 

5

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Toán - Huân

Hoá - HuyềnH

Toán - T.Vân

Sử - HuyềnB

Anh - Đ.Trang

Anh - Đ.Hường

Anh - M.Trang

Anh - L.Hằng

3

Toán - Huân

Hoá - HuyềnH

Toán - T.Vân

Sử - HuyềnB

Anh - Đ.Trang

Anh - Đ.Hường

Anh - M.Trang

Anh - L.Hằng

4

Toán - Huân

Hoá - HuyềnH

Toán - T.Vân

Sử - HuyềnB

Anh - Đ.Trang

Anh - Đ.Hường

Anh - M.Trang

Anh - L.Hằng

5

 

 

 

 

 

 

 

 

7

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Anh - P.Liên

Toán - Huân

Địa - Nhung

GDCD - L.Ngọc

GDCD - N.Hằng

Địa - N.Trang

Sử - HuyềnA

Sinh - Hoà

3

Sinh - Hoà

Toán - Huân

GDCD - N.Hằng

Anh - M.Trang

Địa - N.Trang

Sử - HuyềnB

GDCD - L.Ngọc

Văn - N.Ngọc

4

Văn - N.Ngọc

Toán - Huân

Sử - HuyềnB

Toán - T.Vân

Sử - HuyềnA

GDCD - L.Ngọc

Địa - Nhung

Hoá - Tài

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 P.HIỆU TRƯỞNG

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website