Saturday, 23/10/2021 - 09:29|
KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10*****************************************************************KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG SỐ 02

Thực hiện từ ngày 21/9/2020

 THỨ
TIẾT

10A

10B

10C

10D

10E

10F

10G

2

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

GDCD - L.Ngọc

Địa - Nhung

Lý - T.Thanh

CN - N.Hoa

Anh - Đ.Trang

Tin - T.Trang

QPAN - Đoàn

3

TD - Hương

Lý - Cường

GDCD - L.Ngọc

Toán - T.Vân

Anh - Đ.Trang

CN - N.Hoa

Địa - Nhung

4

Tin - T.Vân

GDCD - L.Ngọc

Anh - Đ.Trang

Văn - Hưng

QPAN - Đoàn

Lý - Cường

Lý - T.Thanh

5

Văn - Hưng

TD - Hương

Anh - Đ.Trang

Tin - T.Dung

Toán - T.Vân

Địa - Nhung

Hoá - Tâm

3

1

TD - Hương

Hoá - Tài

Hoá - HuyềnH

Lý - T.Thanh

Tin - T.Trang

Anh - Hà A

CN - N.Hoa

2

Anh - Đ.Hường

Hoá - Tài

Lý - T.Thanh

TD - Hương

Sử - HuyềnB

Anh - Hà A

TD - Bình

3

QPAN - Đoàn

Sinh - Hoà

TD - Hương

Anh - Hà A

Lý - Toán

GDCD - L.Ngọc

Tin - T.Dung

4

Lý - T.Thanh

Anh - Đ.Hường

Sử - HuyềnB

GDCD - L.Ngọc

Hoá - HuyềnH

Toán - Phương

Anh - Hà A

5

Hoá - Tài

Tin - T.Dung

QPAN - Đoàn

Sinh - Hoà

GDCD - L.Ngọc

Toán - Phương

Anh - Hà A

4

1

Hoá - Tài

CN - N.Hoa

Tin - T.Dung

Hoá - HuyềnH

Toán - T.Vân

Tin - T.Trang

Toán - Huân

2

Lý - T.Thanh

Hoá - Tài

CN - N.Hoa

Tin - T.Dung

Toán - T.Vân

Văn - N.Thanh

Toán - Huân

3

Tin - T.Vân

Toán - Huân

Toán - V.Minh

QPAN - Đoàn

Văn - N.Thanh

Sinh - Hoà

Tin - T.Dung

4

Toán - Huân

Sinh - Hoà

Toán - V.Minh

Văn - Hưng

Lý - Toán

Toán - Phương

Hoá - Tâm

5

Toán - Huân

Tin - T.Dung

Văn - Hưng

Toán - T.Vân

CN - N.Hoa

Toán - Phương

Lý - T.Thanh

5

1

Địa - Nhung

Anh - Đ.Hường

Sinh - Hoà

Hoá - HuyềnH

Văn - N.Thanh

TD - Bình

Anh - Hà A

2

Anh - Đ.Hường

Văn - N.Thanh

TD - Hương

Văn - Hưng

Địa - Nhung

Sử - HuyềnB

Anh - Hà A

3

CN - N.Hoa

Văn - N.Thanh

Địa - Nhung

Anh - Hà A

TD - Hương

QPAN - Đoàn

Sinh - Hoà

4

Văn - Hưng

TD - Hương

Hoá - HuyềnH

Sử - HuyềnB

Sinh - Hoà

Hoá - Hạnh

Văn - H.Minh

5

Sinh - Hoà

QPAN - Đoàn

Văn - Hưng

Địa - Nhung

Hoá - HuyềnH

Hoá - Hạnh

Văn - H.Minh

6

1

Tin - T.Vân

Toán - Huân

Tin - T.Dung

Anh - Hà A

Anh - Đ.Trang

Địa - Nhung

GDCD - L.Ngọc

2

Sử - L.Nga

Anh - Đ.Hường

Toán - V.Minh

Anh - Hà A

Anh - Đ.Trang

Văn - N.Thanh

Địa - Nhung

3

Anh - Đ.Hường

Sử - L.Nga

Toán - V.Minh

TD - Hương

Toán - T.Vân

Văn - N.Thanh

Toán - Huân

4

Toán - Huân

Địa - Nhung

Anh - Đ.Trang

Toán - T.Vân

TD - Hương

Anh - Hà A

Sử - HuyềnB

5

Toán - Huân

Văn - N.Thanh

Anh - Đ.Trang

Toán - T.Vân

Địa - Nhung

Anh - Hà A

Văn - H.Minh

7

1

Hoá - Tài

Lý - Cường

Văn - Hưng

Địa - Nhung

Sử - HuyềnB

Hoá - Hạnh

Lý - T.Thanh

2

Địa - Nhung

Lý - Cường

Văn - Hưng

Sử - HuyềnB

Tin - T.Trang

TD - Bình

Toán - Huân

3

Văn - Hưng

Toán - Huân

Địa - Nhung

Lý - T.Thanh

Văn - N.Thanh

Lý - Cường

Hoá - Tâm

4

Lý - T.Thanh

Toán - Huân

Sử - HuyềnB

Văn - Hưng

Văn - N.Thanh

Lý - Cường

TD - Bình

5

SHL - Hưng

SHL - Tài

SHL - HuyềnB

SHL - T.Vân

SHL - N.Thanh

SHL - Hạnh

SHL - T.Thanh

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                P.HIỆU TRƯỞNG                      

THỨ
TIẾT

11A

11B

11C

11D

11E

11F

11G

2

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

Anh - Ngân

TD - Lạc

Anh - L.Hằng

Sử - M.Giang

Anh - Lân

Lý - H.Liên

Hoá - Tâm

3

TD - Lạc

Hoá - Quỳnh

Hoá - Tâm

Anh - L.Hằng

Địa - C.Thu

QPAN - Đoàn

Lý - T.Nga

4

Hoá - Quỳnh

Lý - H.Liên

TD - Lạc

Sinh - N.Hoa

Tin - T.Trang

Địa - C.Thu

Anh - M.Trang

5

Hoá - Quỳnh

Lý - H.Liên

Sinh - N.Hoa

Tin - T.Trang

QPAN - Đoàn

Anh - Lân

Anh - M.Trang

3

1

Tin - T.Dung

Anh - Đ.Hường

Sử - M.Giang

Toán - Toản

GDCD - N.Hằng

TD - Lạc

CN - Hải

2

Địa - N.Trang

Tin - T.Dung

Toán - Toản

CN - Hải

Sinh - Hậu

Anh - Lân

QPAN - Đoàn

3

CN - Hải

TD - Lạc

Toán - Toản

Hoá - Hạnh

Anh - Lân

Toán - K.Dung

Văn - N.Ngọc

4

GDCD - N.Hằng

Văn - N.Ngọc

Tin - T.Trang

QPAN - Đoàn

TD - Lạc

Toán - K.Dung

Toán - Toản

5

Văn - N.Ngọc

CN - Hải

GDCD - N.Hằng

Sử - M.Giang

Toán - K.Dung

Hoá - Hạnh

Toán - Toản

4

1

Hoá - Quỳnh

Văn - N.Ngọc

Văn - A.Thu

Lý - H.Liên

Văn - Yến

Toán - K.Dung

Toán - Toản

2

Toán - HuyềnT

Hoá - Quỳnh

Văn - A.Thu

Toán - Toản

Văn - Yến

Lý - H.Liên

Lý - T.Nga

3

Toán - HuyềnT

Hoá - Quỳnh

Lý - T.Nga

Toán - Toản

Toán - K.Dung

Tin - T.Trang

Văn - N.Ngọc

4

Văn - N.Ngọc

Sinh - N.Hoa

Toán - Toản

Văn - A.Thu

Toán - K.Dung

Văn - Yến

Tin - T.Trang

5

Văn - N.Ngọc

Toán - HuyềnT

Toán - Toản

Văn - A.Thu

Lý - H.Liên

Văn - Yến

Hoá - Tâm

5

1

Sinh - N.Hoa

QPAN - Đoàn

Lý - T.Nga

Lý - H.Liên

Hoá - Hạnh

Văn - Yến

Văn - N.Ngọc

2

Lý - H.Liên

Sinh - N.Hoa

QPAN - Đoàn

Hoá - Hạnh

CN - Hải

Văn - Yến

Văn - N.Ngọc

3

Văn - N.Ngọc

Anh - Đ.Hường

Anh - L.Hằng

Địa - C.Thu

Lý - H.Liên

CN - Hải

GDCD - N.Hằng

4

QPAN - Đoàn

Văn - N.Ngọc

CN - Hải

Anh - L.Hằng

Văn - Yến

Sinh - N.Hoa

Địa - N.Trang

5

Sử - HuyềnB

Văn - N.Ngọc

Hoá - Tâm

Anh - L.Hằng

Văn - Yến

Anh - Lân

Anh - M.Trang

6

1

Anh - Ngân

Toán - HuyềnT

TD - Lạc

Toán - Toản

Anh - Lân

Toán - K.Dung

Sử - HuyềnB

2

Anh - Ngân

Toán - HuyềnT

Văn - A.Thu

Toán - Toản

Anh - Lân

Toán - K.Dung

TD - Lạc

3

Tin - T.Dung

Sử - HuyềnB

Địa - C.Thu

TD - Lạc

Sử - M.Giang

Anh - Lân

Toán - Toản

4

Toán - HuyềnT

Anh - Đ.Hường

Sử - M.Giang

Văn - A.Thu

Toán - K.Dung

TD - Lạc

Toán - Toản

5

Toán - HuyềnT

Địa - C.Thu

Toán - Toản

Văn - A.Thu

Toán - K.Dung

Sử - M.Giang

Anh - M.Trang

7

1

Lý - H.Liên

Toán - HuyềnT

Anh - L.Hằng

TD - Lạc

Sử - M.Giang

GDCD - N.Hằng

Lý - T.Nga

2

Lý - H.Liên

Toán - HuyềnT

Anh - L.Hằng

Văn - A.Thu

TD - Lạc

Hoá - Hạnh

Hoá - Tâm

3

TD - Lạc

Lý - H.Liên

Văn - A.Thu

GDCD - N.Hằng

Hoá - Hạnh

Văn - Yến

Sinh - Hậu

4

Toán - HuyềnT

GDCD - N.Hằng

Văn - A.Thu

Anh - L.Hằng

Văn - Yến

Sử - M.Giang

TD - Lạc

5

SHL - HuyềnT

SHL - C.Thu

SHL - A.Thu

SHL - L.Hằng

SHL - H.Liên

SHL - K.Dung

SHL - T.Nga

                                                                                                                                                                                                                               P.HIỆU TRƯỞNG

 

THỨ
TIẾT

12A

12B

12C

12D

12E

12F

12G

12H

2

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

Tin - T.Dung

Hoá - HuyềnH

Văn - Hà V

TD - Bình

Văn - K.Giang

Toán - H.Hường

Toán - Hiền

TD - Hương

3

Lý - N.Minh

TD - Bình

Anh - Ngân

Văn - Hà V

Văn - K.Giang

Anh - Lân

Toán - Hiền

Sử - M.Giang

4

Toán - Hiền

Lý - T.Nga

Lý - N.Minh

Văn - Hà V

Hoá - Tâm

TD - Hương

Sử - M.Giang

Toán - P.Vân

5

Toán - Hiền

GDCD - L.Ngọc

Địa - C.Thu

Anh - Ngân

Anh - L.Hằng

Lý - N.Minh

Hoá - HuyềnH

Lý - Cường

3

1

Hoá - Hạnh

Toán - P.Vân

Sinh - Hậu

Tin - H.Thuý

TD - Bình

Lý - N.Minh

Sinh - Hoà

Lý - Cường

2

CN - C.Thủy

Toán - P.Vân

GDCD - L.Ngọc

Toán - H.Thuý

Tin - T.Trang

Sử - M.Giang

Hoá - HuyềnH

GDCD - N.Hằng

3

TD - Bình

Sinh - M.Thuý

CN - C.Thủy

Toán - H.Thuý

Địa - N.Trang

Sinh - Hậu

Lý - N.Minh

Sử - M.Giang

4

Sinh - M.Thuý

TD - Bình

Toán - H.Thuý

Địa - N.Trang

CN - C.Thủy

TD - Hương

Lý - N.Minh

Sinh - Hậu

5

Anh - Lân

Hoá - HuyềnH

Toán - H.Thuý

Sinh - Hậu

Sinh - M.Thuý

Địa - N.Trang

Tin - T.Trang

Toán - P.Vân

4

1

Sinh - M.Thuý

Toán - P.Vân

Tin - H.Thuý

Văn - Hà V

Lý - T.Nga

Hoá - Tâm

Văn - K.Giang

Sinh - Hậu

2

Sinh - M.Thuý

Toán - P.Vân

Văn - Hà V

Toán - H.Thuý

Văn - K.Giang

Sinh - Hậu

Sinh - Hoà

Hoá - Tâm

3

Lý - N.Minh

Văn - K.Giang

Văn - Hà V

Toán - H.Thuý

Hoá - Tâm

Toán - H.Hường

Hoá - HuyềnH

Tin - P.Vân

4

Văn - Hà V

Lý - T.Nga

Hoá - Tài

CN - C.Thủy

Sinh - M.Thuý

Toán - H.Hường

Lý - N.Minh

Toán - P.Vân

5

Văn - Hà V

Sinh - M.Thuý

Toán - H.Thuý

Lý - N.Minh

Toán - H.Hường

Tin - T.Trang

CN - C.Thủy

Toán - P.Vân

5

1

Anh - Lân

Địa - N.Trang

Lý - N.Minh

Hoá - Tâm

Sử - HuyềnA

GDCD - N.Hằng

TD - Hương

Anh - M.Trang

2

Anh - Lân

CN - C.Thủy

TD - Bình

Anh - Ngân

GDCD - N.Hằng

Hoá - Tâm

Địa - N.Trang

Anh - M.Trang

3

Hoá - Hạnh

Hoá - HuyềnH

Sử - HuyềnA

Anh - Ngân

TD - Bình

Địa - N.Trang

Văn - K.Giang

Hoá - Tâm

4

Lý - N.Minh

Sử - HuyềnA

Địa - C.Thu

TD - Bình

Lý - T.Nga

Anh - Lân

Anh - Ngân

CN - C.Thủy

5

Sử - HuyềnA

Lý - T.Nga

Anh - Ngân

Lý - N.Minh

Văn - K.Giang

CN - C.Thủy

GDCD - N.Hằng

Địa - C.Thu

6

1

Địa - N.Trang

Anh - M.Trang

Toán - H.Thuý

Sử - HuyềnA

Toán - H.Hường

Sử - M.Giang

Văn - K.Giang

TD - Hương

2

GDCD - L.Ngọc

Anh - M.Trang

Toán - H.Thuý

Văn - Hà V

Toán - H.Hường

Văn - H.Giang

TD - Hương

Địa - C.Thu

3

Toán - Hiền

Sử - HuyềnA

Văn - Hà V

GDCD - L.Ngọc

Địa - N.Trang

Văn - H.Giang

Anh - Ngân

Anh - M.Trang

4

Văn - Hà V

Văn - K.Giang

Sử - HuyềnA

Toán - H.Thuý

Anh - L.Hằng

Anh - Lân

Toán - Hiền

Văn - H.Giang

5

Sử - HuyềnA

Văn - K.Giang

Anh - Ngân

Địa - N.Trang

Anh - L.Hằng

Anh - Lân

Toán - Hiền

Văn - H.Giang

7

1

TD - Bình

Tin - P.Vân

Sinh - Hậu

Hoá - Tâm

Toán - H.Hường

Văn - H.Giang

Anh - Ngân

Anh - M.Trang

2

Toán - Hiền

Anh - M.Trang

Hoá - Tài

Sử - HuyềnA

Toán - H.Hường

Văn - H.Giang

Anh - Ngân

Toán - P.Vân

3

Toán - Hiền

Sinh - M.Thuý

TD - Bình

Anh - Ngân

Anh - L.Hằng

Toán - H.Hường

Sử - M.Giang

Văn - H.Giang

4

Hoá - Hạnh

Toán - P.Vân

Anh - Ngân

Sinh - Hậu

Sử - HuyềnA

Toán - H.Hường

Toán - Hiền

Văn - H.Giang

5

SHL - N.Minh

SHL - M.Thuý

SHL - HuyềnA

SHL - Hậu

SHL - K.Giang

SHL - H.Hường

SHL - Hiền

SHL-H.Giang;(Thủy)

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website