Saturday, 23/10/2021 - 08:38|
KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10*****************************************************************KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10

Thời khóa biểu buổi sáng số 05

Thực hiện từ ngày 23/03/2020

THỨ
TIẾT

10A

10B

10C

10D

10E

10F

10G

2

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

Hoá - Quỳnh

Tin - T.Dung

Văn - A.Thu

Toán - Toản

CN - Hải

TD - Hương

Địa - C.Thu

3

GDCD - N.Hằng

Địa - C.Thu

Văn - A.Thu

Toán - Toản

TD - Lạc

Văn - Hà

Anh - M.Trang

4

TD - Lạc

Toán - Toản

CN - N.Hoa

Sử - M.Giang

Anh - Lân

Hoá - HuyềnH

Anh - M.Trang

5

Lý - H.Liên

Toán - Toản

Anh - L.Hằng

Sinh - N.Hoa

Anh - Lân

Địa - N.Trang

Hoá - Tâm

3

1

Sử - HuyềnB

Sinh - N.Hoa

Tin - T.Trang

TD - Lạc

Hoá - HuyềnH

Địa - N.Trang

Lý - T.Nga

2

Tin - T.Dung

CN - N.Hoa

Địa - C.Thu

Lý - T.Nga

Địa - N.Trang

TD - Hương

Toán - V.Minh

3

Anh - M.Trang

GDCD - N.Hằng

TD - Lạc

Tin - T.Trang

Anh - Lân

CN - N.Hoa

Toán - V.Minh

4

Hoá - Quỳnh

Tin - T.Dung

Sinh - N.Hoa

Địa - C.Thu

GDCD - N.Hằng

Anh - Lân

CN - M.Thuý

5

Sinh - N.Hoa

Hoá - Quỳnh

Lý - T.Nga

CN - Hải

Tin - T.Trang

Anh - Lân

Sử - HuyềnB

4

1

Tin - T.Dung

Văn - K.Giang

Văn - A.Thu

Toán - Toản

Toán - K.Dung

Sinh - N.Hoa

Văn - Yến

2

CN - N.Hoa

Văn - K.Giang

Toán - Toản

Văn - A.Thu

Toán - K.Dung

Lý - H.Liên

Văn - Yến

3

Lý - H.Liên

Hoá - Quỳnh

Toán - Toản

Văn - A.Thu

Văn - Yến

Toán - K.Dung

Tin - T.Trang

4

Toán - HuyềnT

Lý - H.Liên

Hoá - Quỳnh

Tin - T.Trang

Văn - Yến

Toán - K.Dung

Sinh - N.Hoa

5

Toán - HuyềnT

Toán - Toản

Tin - T.Trang

Hoá - HuyềnH

Lý - H.Liên

CN - N.Hoa

Lý - T.Nga

5

1

Anh - M.Trang

Sinh - N.Hoa

Hoá - Quỳnh

Văn - A.Thu

Lý - H.Liên

Văn - Hà

GDCD - N.Hằng

2

Hoá - Quỳnh

CN - N.Hoa

GDCD - N.Hằng

Văn - A.Thu

Địa - N.Trang

Sử - M.Giang

TD - Hương

3

Lý - H.Liên

Hoá - Quỳnh

CN - N.Hoa

Anh - L.Hằng

Hoá - HuyềnH

Anh - Lân

Anh - M.Trang

4

Địa - C.Thu

Anh - Đ.Trang

Anh - L.Hằng

Sử - M.Giang

Sinh - N.Hoa

Hoá - HuyềnH

CN - M.Thuý

5

CN - N.Hoa

Lý - H.Liên

Văn - A.Thu

Hoá - HuyềnH

Sử - M.Giang

GDCD - N.Hằng

Hoá - Tâm

6

1

Anh - M.Trang

Toán - Toản

Sử - M.Giang

TD - Lạc

Anh - Lân

Tin - K.Dung

Văn - Yến

2

Toán - HuyềnT

TD - Lạc

Anh - L.Hằng

GDCD - N.Hằng

Toán - K.Dung

Văn - Hà

Toán - V.Minh

3

Tin - T.Dung

Sử - HuyềnB

TD - Lạc

Toán - Toản

Toán - K.Dung

Văn - Hà

Toán - V.Minh

4

Sử - HuyềnB

Anh - Đ.Trang

Toán - Toản

Anh - L.Hằng

Văn - Yến

Anh - Lân

TD - Hương

5

Văn - K.Giang

Anh - Đ.Trang

Toán - Toản

Anh - L.Hằng

Văn - Yến

Toán - K.Dung

Anh - M.Trang

7

1

Văn - K.Giang

Sử - HuyềnB

Anh - L.Hằng

Lý - T.Nga

CN - Hải

Sử - M.Giang

Tin - T.Trang

2

Văn - K.Giang

Lý - H.Liên

Sử - M.Giang

CN - Hải

TD - Lạc

Toán - K.Dung

Hoá - Tâm

3

TD - Lạc

Văn - K.Giang

Lý - T.Nga

Địa - C.Thu

Tin - T.Trang

Tin - K.Dung

Sử - HuyềnB

4

Toán - HuyềnT

TD - Lạc

Địa - C.Thu

Anh - L.Hằng

Sử - M.Giang

Lý - H.Liên

Lý - T.Nga

5

SHL - HuyềnT

SHL - Quỳnh

SHL - A.Thu

SHL - L.Hằng

SHL - H.Liên

SHL - K.Dung

SHL - T.Nga

                                                Ghi chú: Cô Chu Thu đi dạy từ 23/3/2020.                                                                           P.HIỆU TRƯỞNG

THỨ
TIẾT

11A

11B

11C

11D

11E

11F

11G

11H

2

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

CN - C.Thủy

TD - Bình

Hoá - Tâm

Địa - N.Trang

Anh - Đ.Hường

Anh - Lân

Sử - M.Giang

Tin - P.Vân

3

TD - Bình

Sinh - M.Thuý

Toán - H.Thuý

Sinh - Hậu

Anh - Đ.Hường

Địa - N.Trang

Anh - Ngân

Lý - Cường

4

Tin - T.Trang

Hoá - Hạnh

Lý - N.Minh

Sử - HuyềnA

Địa - N.Trang

CN - C.Thủy

Hoá - Tài

Toán - P.Vân

5

Lý - N.Minh

Lý - T.Nga

Anh - Ngân

Lý - Cường

Toán - H.Hường

Văn - H.Giang

Tin - T.Trang

CN - Hải

3

1

Sinh - M.Thuý

TD - Bình

Tin - H.Thuý

Anh - Ngân

GDCD - N.Hằng

Sinh - Hậu

Lý - N.Minh

Hoá - Tâm

2

Tin - T.Trang

Anh - Đ.Hường

TD - Bình

Toán - H.Thuý

Toán - H.Hường

Anh - Lân

TD - Đoàn

CN - Hải

3

CN - C.Thủy

Lý - T.Nga

Anh - Ngân

TD - Bình

Hoá - Tâm

Toán - H.Hường

Địa - C.Thu

Sinh - Hậu

4

GDCD - L.Ngọc

CN - C.Thủy

Sinh - Hậu

Địa - N.Trang

TD - Bình

Hoá - Tâm

Anh - Ngân

Anh - Đ.Hường

5

Lý - N.Minh

Sinh - M.Thuý

Toán - H.Thuý

Hoá - Tâm

CN - C.Thủy

Tin - H.Hường

Hoá - Tài

Anh - Đ.Hường

4

1

Tin - T.Trang

Văn - V.Nga

Văn - Hà

Tin - H.Thuý

Sinh - Hậu

Tin - H.Hường

Lý - N.Minh

Toán - P.Vân

2

Lý - N.Minh

Hoá - Hạnh

Văn - Hà

Văn - V.Nga

CN - C.Thủy

Toán - H.Hường

Toán - Hiền

Văn - H.Giang

3

Hoá - Hạnh

Lý - T.Nga

CN - C.Thủy

Toán - H.Thuý

Tin - P.Vân

Toán - H.Hường

Toán - Hiền

Văn - H.Giang

4

Toán - Hiền

Tin - P.Vân

Toán - H.Thuý

Lý - Cường

Văn - K.Giang

Lý - Toán

CN - C.Thủy

Sinh - Hậu

5

Toán - Hiền

Toán - P.Vân

Toán - H.Thuý

CN - C.Thủy

Văn - K.Giang

Sinh - Hậu

Văn - H.Giang

Lý - Cường

5

1

Sinh - M.Thuý

Sử - M.Giang

Anh - Ngân

TD - Bình

Hoá - Tâm

Địa - N.Trang

CN - C.Thủy

Anh - Đ.Hường

2

Hoá - Hạnh

CN - C.Thủy

TD - Bình

GDCD - L.Ngọc

Anh - Đ.Hường

Anh - Lân

Anh - Ngân

TD - Đoàn

3

Địa - C.Thu

Hoá - Hạnh

Địa - N.Trang

CN - C.Thủy

TD - Bình

Hoá - Tâm

Hoá - Tài

GDCD - N.Hằng

4

Anh - Lân

Anh - Đ.Hường

CN - C.Thủy

Anh - Ngân

Địa - N.Trang

TD - Bình

TD - Đoàn

Hoá - Tâm

5

Anh - Lân

GDCD - L.Ngọc

Văn - Hà

Anh - Ngân

Lý - Cường

CN - C.Thủy

Sinh - M.Thuý

Địa - C.Thu

6

1

Toán - Hiền

Văn - V.Nga

Anh - Ngân

Tin - H.Thuý

Văn - K.Giang

Văn - H.Giang

GDCD - N.Hằng

Anh - Đ.Hường

2

Sử - M.Giang

Văn - V.Nga

GDCD - L.Ngọc

Anh - Ngân

Văn - K.Giang

Anh - Lân

Toán - Hiền

Toán - P.Vân

3

Anh - Lân

Anh - Đ.Hường

Tin - H.Thuý

Văn - V.Nga

Tin - P.Vân

TD - Bình

Văn - H.Giang

Sử - M.Giang

4

TD - Bình

Toán - P.Vân

Sử - HuyềnA

Toán - H.Thuý

Anh - Đ.Hường

GDCD - N.Hằng

Văn - H.Giang

TD - Đoàn

5

Văn - V.Nga

Toán - P.Vân

Văn - Hà

Toán - H.Thuý

Sử - HuyềnA

Sử - M.Giang

Anh - Ngân

Văn - H.Giang

7

1

Hoá - Hạnh

Tin - P.Vân

Địa - N.Trang

Văn - V.Nga

Sinh - Hậu

Lý - Toán

Sinh - M.Thuý

Văn - H.Giang

2

Toán - Hiền

Địa - C.Thu

Lý - N.Minh

Văn - V.Nga

Lý - Cường

Toán - H.Hường

Tin - T.Trang

Toán - P.Vân

3

Văn - V.Nga

Sinh - M.Thuý

Sinh - Hậu

Hoá - Tâm

Toán - H.Hường

Văn - H.Giang

Lý - N.Minh

Tin - P.Vân

4

Văn - V.Nga

Toán - P.Vân

Hoá - Tâm

Sinh - Hậu

Toán - H.Hường

Văn - H.Giang

Toán - Hiền

Lý - Cường

5

SHL - N.Minh

SHL - M.Thuý

SHL - HuyềnA

SHL - V.Nga

SHL - K.Giang

SHL - H.Hường

SHL - Hiền

SHL - H.Giang

 Ghi chú: Cô Chu Thu đi dạy từ 23/3/2020.                                                                           P.HIỆU TRƯỞNG

THỨ
TIẾT

12A

12B

12C

12D

12E

12F

12G

2

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

Lý - T.Thanh

Anh - Ngân

Anh - Đ.Trang

Văn - H.Minh

GDCD - L.Ngọc

Toán - T.Vân

Địa - Nhung

3

Sinh - Hoà

Tin - Huân

Anh - Đ.Trang

Văn - H.Minh

TD - Hương

CN - Hải

Tin - T.Dung

4

TD - Đoàn

Lý - Cường

Sinh - M.Thuý

Địa - Nhung

Anh - Đ.Hường

GDCD - L.Ngọc

Văn - N.Ngọc

5

Hoá - HuyềnH

Sinh - Hoà

Tin - T.Vân

Anh - Đ.Trang

Sử - HuyềnB

Tin - T.Dung

Văn - N.Ngọc

3

1

Địa - Nhung

Sinh - Hoà

GDCD - L.Ngọc

TD - Hương

Tin - T.Dung

Toán - T.Vân

Lý - T.Thanh

2

Anh - P.Liên

Địa - Nhung

Sử - HuyềnB

Sinh - Hậu

Toán - T.Vân

Sinh - M.Thuý

Sinh - Hoà

3

Anh - P.Liên

TD - Đoàn

Địa - Nhung

GDCD - L.Ngọc

Anh - Đ.Hường

Lý - T.Thanh

Hoá - Tài

4

Sinh - Hoà

Hoá - HuyềnH

Toán - T.Vân

Lý - T.Thanh

Địa - Nhung

Anh - M.Trang

TD - Đoàn

5

Hoá - HuyềnH

Anh - Ngân

Tin - T.Vân

Tin - T.Dung

Sinh - Hoà

Anh - M.Trang

Toán - Phương

4

1

Toán - Huân

Hoá - HuyềnH

Văn - H.Minh

Toán - HuyềnT

Lý - Cường

Hoá - Hạnh

Sinh - Hoà

2

Hoá - HuyềnH

Lý - Cường

Văn - H.Minh

Sinh - Hậu

Sinh - Hoà

Toán - T.Vân

Lý - T.Thanh

3

Tin - Huân

Sinh - Hoà

Lý - Cường

Lý - T.Thanh

Toán - T.Vân

Văn - H.Minh

Tin - T.Dung

4

Sinh - Hoà

Toán - Huân

Hoá - Hạnh

Tin - T.Dung

Toán - T.Vân

Lý - T.Thanh

Toán - Phương

5

Lý - T.Thanh

Tin - Huân

Toán - T.Vân

Văn - H.Minh

Văn - Hà

Tin - T.Dung

Toán - Phương

5

1

GDCD - L.Ngọc

Hoá - HuyềnH

CN - Hải

Địa - Nhung

TD - Hương

Sử - HuyềnA

Anh - L.Hằng

2

Anh - P.Liên

CN - Hải

Sinh - M.Thuý

Anh - Đ.Trang

Văn - Hà

Anh - M.Trang

Anh - L.Hằng

3

Sử - HuyềnA

TD - Đoàn

TD - Hương

Anh - Đ.Trang

Văn - Hà

Địa - Nhung

CN - Hải

4

Địa - Nhung

Sử - L.Nga

Lý - Cường

Hoá - Tài

Hoá - Hạnh

TD - Hương

GDCD - L.Ngọc

5

CN - Hải

Địa - Nhung

Anh - Đ.Trang

Sử - HuyềnA

Anh - Đ.Hường

Hoá - Hạnh

Hoá - Tài

6

1

Tin - Huân

Văn - N.Ngọc

TD - Hương

Sử - HuyềnA

Tin - T.Dung

Toán - T.Vân

Anh - L.Hằng

2

TD - Đoàn

Văn - N.Ngọc

Văn - H.Minh

Anh - Đ.Trang

Anh - Đ.Hường

TD - Hương

Sử - L.Nga

3

Toán - Huân

Anh - Ngân

Anh - Đ.Trang

TD - Hương

Toán - T.Vân

Sử - HuyềnA

TD - Đoàn

4

Toán - Huân

GDCD - L.Ngọc

Toán - T.Vân

Văn - H.Minh

Văn - Hà

Anh - M.Trang

Văn - N.Ngọc

5

Văn - N.Ngọc

Toán - Huân

Toán - T.Vân

Toán - HuyềnT

Sử - HuyềnB

Văn - H.Minh

Toán - Phương

7

1

Văn - N.Ngọc

Toán - Huân

Văn - H.Minh

Toán - HuyềnT

Lý - Cường

Địa - Nhung

Lý - T.Thanh

2

Văn - N.Ngọc

Toán - Huân

Sử - HuyềnB

Toán - HuyềnT

Địa - Nhung

Sinh - M.Thuý

Anh - L.Hằng

3

Lý - T.Thanh

Lý - Cường

Hoá - Hạnh

Hoá - Tài

CN - Hải

Văn - H.Minh

Địa - Nhung

4

Toán - Huân

Văn - N.Ngọc

Địa - Nhung

CN - Hải

Hoá - Hạnh

Văn - H.Minh

Hoá - Tài

5

SHL - N.Ngọc

SHL - Hoà

SHL - H.Minh

SHL - Hậu

SHL - HuyềnB

SHL - Hạnh

SHL - T.Thanh

 

Ghi chú: Cô Chu Thu đi dạy từ 23/3/2020.                                                                           P.HIỆU TRƯỞNG

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website