Friday, 23/04/2021 - 21:45|
KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 08/3

TKB bồi dưỡng HS lớp 12

Thực hiện từ 18/3/2019

THỨ
TIẾT

Môn Toán

Môn Văn

Môn Tiếng Anh

Môn Vật lí

Môn Hóa học

Môn Sinh học

Môn Lịch Sử

Môn Địa lí

Môn GDCD

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Gv dạy – Toản

 

 

 

 

 

GV-T Giang

 

 

5

Gv dạy – Toản

 

 

 

 

 

GV-T Giang

 

 

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

Gv dạy – A. Thu

 

Gv-H Liên

 

 

 

 

 

5

 

Gv dạy – A. Thu

 

Gv-H Liên

 

 

 

 

 

5

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

GV dạy – L Hằng

 

GV-N Huyền

 

 

 

 

5

 

 

GV dạy – L Hằng

 

GV-N Huyền

 

 

 

 

7

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

GV-L Nhung

 

3

 

 

 

 

 

 

 

GV-L Nhung

 

4

 

 

 

 

 

 

 

GV-L Nhung

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Thời gian học: từ 16h15 – 18h15.                                                                                                                      P.HIỆU TRƯỞNG

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website