Friday, 23/04/2021 - 21:31|
KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 08/3

TKB buổi chiều số 08

Thực hiện từ ngày 25/03/2019

THỨ
TIẾT

10A

10B

10C

10D

10E

10F

10G

10H

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Toán - Hiền

Toán - P.Vân

Anh - Ngân

Văn - V.Nga

Văn - N.Thanh

Toán - H.Hường

Lý - N.Minh

Anh - Lân

3

Toán - Hiền

Toán - P.Vân

Anh - Ngân

Văn - V.Nga

Văn - N.Thanh

Toán - H.Hường

Lý - N.Minh

Anh - Lân

4

Toán - Hiền

Toán - P.Vân

Anh - Ngân

Văn - V.Nga

Văn - N.Thanh

Toán - H.Hường

Lý - N.Minh

Anh - Lân

5

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Hoá - Hạnh

Sinh - M.Thuý

Văn - Hà

Anh - Ngân

Toán - H.Hường

Anh - Lân

Toán - Hiền

Văn - H.Giang

3

Hoá - Hạnh

Sinh - M.Thuý

Văn - Hà

Anh - Ngân

Toán - H.Hường

Anh - Lân

Toán - Hiền

Văn - H.Giang

4

Hoá - Hạnh

Sinh - M.Thuý

Văn - Hà

Anh - Ngân

Toán - H.Hường

Anh - Lân

Toán - Hiền

Văn - H.Giang

5

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Lý - N.Minh

Hoá - Hạnh

Toán - T.Vân

Toán - P.Vân

Anh - M Trang

Văn - H.Giang

Anh - Ngân

Toán - V.Minh

3

Lý - N.Minh

Hoá - Hạnh

Toán - T.Vân

Toán - P.Vân

Anh - M Trang

Văn - H.Giang

Anh - Ngân

Toán - V.Minh

4

Lý - N.Minh

Hoá - Hạnh

Toán - T.Vân

Toán - P.Vân

Anh - M Trang

Văn - H.Giang

Anh - Ngân

Toán - V.Minh

5

 

 

 

 

 

 

 

 

7

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 P.HIỆU TRƯỞNG

THỨ
TIẾT

11A

11B

11C

11D

11E

11F

11G

2

1

 

 

 

 

 

 

 

2

Lý - T.Thanh

Sinh - Hoà

Anh - Đ.Trang

Văn - H.Minh

Anh - Đ.Hường

Văn - Diệp

Toán - Phương

3

Lý - T.Thanh

Sinh - Hoà

Anh - Đ.Trang

Văn - H.Minh

Anh - Đ.Hường

Văn - Diệp

Toán - Phương

4

Lý - T.Thanh

Sinh - Hoà

Anh - Đ.Trang

Văn - H.Minh

Anh - Đ.Hường

Văn - Diệp

Toán - Phương

5

 

 

 

 

 

 

 

3

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

4

1

 

 

 

 

 

 

 

2

Toán - Huân

Hoá - HuyềnH

Toán - T.Vân

Anh - Đ.Trang

Toán - HuyềnT

Anh - M Trang

Anh - Đ.Hường

3

Toán - Huân

Hoá - HuyềnH

Toán - T.Vân

Anh - Đ.Trang

Toán - HuyềnT

Anh - M Trang

Anh - Đ.Hường

4

Toán - Huân

Hoá - HuyềnH

Toán - T.Vân

Anh - Đ.Trang

Toán - HuyềnT

Anh - M Trang

Anh - Đ.Hường

5

 

 

 

 

 

 

 

5

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

1

 

 

 

 

 

 

 

2

Hoá - HuyềnH

Toán - Huân

Văn - H.Minh

Toán - HuyềnT

Văn - Diệp

Toán - Phương

Lý - T.Thanh

3

Hoá - HuyềnH

Toán - Huân

Văn - H.Minh

Toán - HuyềnT

Văn - Diệp

Toán - Phương

Lý - T.Thanh

4

Hoá - HuyềnH

Toán - Huân

Văn - H.Minh

Toán - HuyềnT

Văn - Diệp

Toán - Phương

Lý - T.Thanh

5

 

 

 

 

 

 

 

7

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

  P.HIỆU TRƯỞNG

 

THỨ
TIẾT

12A1

12A2

12A3

12A4

12B

12C

12D1

12D2

12D3

12D4

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Hoá - Tâm

Lý - H.Liên

Hoá - HuyềnH

Toán - Toản

 

Địa - Nhung

Toán - Huân

Anh - L.Hằng

Toán - K.Dung

Văn - A.Thu

3

Hoá - Tâm

Lý - H.Liên

Hoá - HuyềnH

Toán - Toản

 

Địa - Nhung

Toán - Huân

Anh - L.Hằng

Toán - K.Dung

Văn - A.Thu

4

Hoá - Tâm

Lý - H.Liên

Hoá - HuyềnH

Toán - Toản

 

Địa - Nhung

Toán - Huân

Anh - L.Hằng

Toán - K.Dung

Văn - A.Thu

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Toán - Toản

Hoá - Tâm

Toán - K.Dung

Lý - H.Liên

 

Sử - M.Giang

Văn - A.Thu

Văn - Hưng

Anh - L.Hằng

Toán - H.Thuý

3

Toán - Toản

Hoá - Tâm

Toán - K.Dung

Lý - H.Liên

 

Sử - M.Giang

Văn - A.Thu

Văn - Hưng

Anh - L.Hằng

Toán - H.Thuý

4

Toán - Toản

Hoá - Tâm

Toán - K.Dung

Lý - H.Liên

 

Sử - M.Giang

Văn - A.Thu

Văn - Hưng

Anh - L.Hằng

Toán - H.Thuý

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Lý - H.Liên

Toán - Toản

Lý - T.Nga

Anh - Lân

 

Văn - Hà

Anh - L.Hằng

Toán - K.Dung

Văn - Hưng

Anh - Đ.Hường

3

Lý - H.Liên

Toán - Toản

Lý - T.Nga

Anh - Lân

 

Văn - Hà

Anh - L.Hằng

Toán - K.Dung

Văn - Hưng

Anh - Đ.Hường

4

Lý - H.Liên

Toán - Toản

Lý - T.Nga

Anh - Lân

 

Văn - Hà

Anh - L.Hằng

Toán - K.Dung

Văn - Hưng

Anh - Đ.Hường

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Sinh - N.Hoa

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Sinh - N.Hoa

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

Sinh - N.Hoa

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 P.HIỆU TRƯỞNG

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website