Báo cáo số 192/BC-SGD&ĐT ngày 30/7/2021 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào Tạo Phú Thọ V/v đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp ...