Saturday, 23/10/2021 - 08:37|
KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10*****************************************************************KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10

Quyết định về việc kiện toàn tổ công tác thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân

Quyết định số 54/QĐ-CNVT ngày 24/9/2021 của Hiệu trưởng trường THPT Công nghiệp Việt Trì về việc kiện toàn tổ công tác thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân

Tài liệu đính kèm: Tải về

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn tổ công tác thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ

- Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013;

- Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

- Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGD&ĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi là Điều lệ trường trung học);

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Kiện toàn Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân của Trường THPT Công nghiệp Việt Trì:

  • Tổ trưởng: Ông Nguyễn Ngọc Toán, Hiệu trưởng;
  • Tổ phó thường trực: Bà Lê Thị Nguyệt Nga, P.Hiệu trưởng;
  • Tổ phó: Ông Vũ Ngọc Minh, P.Hiệu trưởng;
  • Tổ phó: Bà Lê Thị Việt An, P.Hiệu trưởng;
  • Tổ viên thường trực: Bà Trần Thu Trang, TP Tổ Văn phòng;
  • Tổ viên: Ông Nguyễn Văn Hiệp, NV bảo vệ;
  • Tổ viên: Ông Nguyễn Ngọc Anh, NV bảo vệ;

Điều 2: Tổ tiếp công dân có nhiệm vụ đón, tiếp công dân theo quy định của pháp luật và quy định tiếp công dân của nhà trường. Định kỳ báo cáo kết quả tiếp công dân tại họp cơ quan hàng tháng, họp giao ban lãnh đạo trường. Các nội dung quan trọng cần trao đổi, bàn thảo hoặc xin ý kiến cấp trên, thống nhất với Lãnh đạo trường. Lịch trực tiếp công dân thực hiện hiện theo lịch trực Lãnh đạo của nhà trường.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các tổ chức, cá nhân đến làm việc với Trường và toàn thể cán bộ, giáo viên Nhà trường căn cứ Quyết định thực hiện.

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

                                                                                  Nguyễn Ngọc Toán

 

LỊCH TRỰC LÃNH ĐẠO TRƯỜNG VÀ TIẾP CÔNG DÂN

NĂM HỌC 2021-2022

Thứ

Buổi

Người trực

2

Sáng

Ông: Nguyễn Ngọc Toán – Hiệu trưởng

Chiều

Ông: Nguyễn Ngọc Toán – Hiệu trưởng

3

Sáng

Bà: Lê Thị Nguyệt Nga – P. Hiệu trưởng

Chiều

Ông Vũ Ngọc Minh – P.Hiệu trưởng

4

Sáng

Bà: Lê Thị Nguyệt Nga – P. Hiệu trưởng

Chiều

Bà: Lê Thị Nguyệt Nga – P. Hiệu trưởng

5

Sáng

Ông Vũ Ngọc Minh – P.Hiệu trưởng

Chiều

Ông: Vũ nGọc Minh – P.Hiệu trưởng

6

Sáng

Bà Lê Thị Việt An – P.Hiệu trưởng

Chiều

Bà Lê Thị Việt An – P.Hiệu trưởng

7

Sáng

Ông Vũ Ngọc Minh – P.Hiệu trưởng

Chiều

Bà Lê Thị Việt An – P.Hiệu trưởng

  • Tổ viên thường trực: Bà Trần Thu Trang - Tổ phó tổ VP: Thường trực các ngày trong tuần;
  • Tổ viên: Ông Nguyễn Ngọc Anh – Bảo vệ: Trực cùng theo lịch trực bảo vệ;
  • Tổ viên: Ông Nguyễn Văn Hiệp – Bảo vệ: Trực cùng theo lịch trực bảo vệ;
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website