Saturday, 23/10/2021 - 07:46|
KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10*****************************************************************KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10

Quyết định ban hành Nội quy học sinh

Quyết định số 58/QĐ-CNVT ngày 27/9/2021 của trường THPT Công nghiệp Việt Trì Về việc Quyết định ban hành Nội quy học sinh

Tài liệu đính kèm: Tải về

- Căn cứ Luật Giáo dục, Luật cán bộ, công chức; Luật viên chức;

- Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGD&ĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi là Điều lệ trường trung học);

- Thực hiện văn bản số 231/SGD&ĐT-CTHSSV ngày 23 tháng 02 năm 2017 của Sở GD&ĐT về việc đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong trường học, sau khi xin ý kiến CMHS, HS, cán bộ viên chức nhà trường và thông qua tại Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2021-2022,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này nội quy học sinh Trường THPT Công nghiệp Việt Trì.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Trong trường hợp có sự thay đổi, điều chỉnh thì sẽ được rà soát bổ sung hàng năm vào dịp Hội nghị cán bộ, viên chức cho phù hợp. mọi sự thay đổi phải được Lãnh đạo nhà trường thông qua và Hiệu trưởng quyết định thực hiện. Các ông (bà) là cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, người lao động và học sinh Trường THPT Công nghiệp Việt Trì chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website