Saturday, 23/10/2021 - 07:51|
KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10*****************************************************************KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10

Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường

Quyết định số 56/QĐ-CNVT ngày 25/9/2021 của trường THPT Công nghiệp Việt Trì về việc ban hành Quyết định Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường

Tài liệu đính kèm: Tải về

- Căn cứ vào Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

- Căn cứ Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT ngày 19/05/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập;

- Căn cứ vào Nghị quyết về việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2021 của Đảng ủy Trường THPT Công nghiệp Việt Trì,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động Trường THPT Công nghiệp Việt Trì.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các tổ chức, đoàn thể và cá nhân trong nhà trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website