Saturday, 23/10/2021 - 08:00|
KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10*****************************************************************KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10

KẾ HOẠCH CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2022

KẾ HOẠCH SỐ 25/KH-BTC NGÀY 07/10/2021 CỦA UBND TỈNH PHÚ THỌ VỀ VIỆC TỔ CHỨC CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2022

Tài liệu đính kèm: Tải về

Căn cứ Đề án tổ chức Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc của Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ
thuật Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

Căn cứ Thông tư số 27/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức Giải thưởng sáng tạo Khoa
học công nghệ Việt Nam, Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng;

Căn cứ Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định các mức chi đối với các Hội thi sáng tạo kỹ thuật và
Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 3371/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc kiện toàn Ban Tổ chức các Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú
Thọ hàng năm;

Ban Tổ chức các Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng năm 2022 (sau đây gọi tắt là Cuộc thi) với nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Cuộc thi được tổ chức nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh, thiếu niên, nhi đồng trên toàn tỉnh, giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ trở thành nhà sáng chế trong tương lai.

2. Yêu cầu

- Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về Cuộc thi đảm bảo hiệu quả, thiết thực đến đối tượng thanh, thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh.

- Cuộc thi được triển khai sâu rộng, thu hút sự hưởng ứng tham gia của các đơn vị, trường học và đông đảo học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức chấm, xét giải các mô hình, sản phẩm tham dự Cuộc thi khách quan, khoa học, chính xác; không ngừng nâng cao uy tín của Cuộc thi.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

- Ban hành Thể lệ Cuộc thi năm 2022: Tháng 10 năm 2021.

- Phát động Cuộc thi đến các huyện, thành, thị, các trường Đại học, Cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, các trường Trung học phổ thông, Trung học cơ sở và Tiểu học trên địa bàn tỉnh: Tháng 10 năm 2021.

- Thành lập, kiện toàn Ban tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên nhi đồng các huyện thành, thị: Tháng 10 năm 2021.

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Phú Thọ, Cổng thông tin điện tử tỉnh, phát thanh các nội dung
liên quan đến Cuộc thi trên hệ thống loa phát thanh; treo băng rôn, khẩu hiệu tại các huyện, thành, thị, các xã, phường, thị trấn và thông tin trên trang website của các đơn vị phối hợp tổ chức: Từ tháng 10/2021 đến tháng 4/2022.

- Tổ chức các đoàn tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, kiểm tra công tác tổ chức Cuộc thi tại các huyện, thành, thị và các trường học: Từ tháng 02/2022 đến
tháng 4/2022.

- Tổ chức chấm, trao giải ở cấp huyện, thành, thị trước khi gửi tham gia cấp tỉnh: Trước ngày 30/5/2022.

- Nhận đăng ký, hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ Cuộc thi cấp tỉnh: Từ ngày 01-10/6/2022.

- Thành lập Hội đồng giám khảo, tổ chức trưng bày, chấm, xét giải cấp tỉnh và tuyển chọn các sản phẩm tham gia Cuộc thi toàn quốc: Trước 25/7/2022. 

- Tổ chức Hội nghị tổng kết, trao giải Cuộc thi năm 2022 và phát động Cuộc thi năm 2023: Tháng 11/2022.

(Nội dung chi tiết công văn đính kèm)

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website